Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 22 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
M. van den Hoogen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig zijn: mevr. M. van den Hoogen (voorzitter), mevr. M. van den Bogaart, B. Nijst, H. Frentz, mevr. H. Frentz, mevr. B. Leenders, L. Hoetink, A. Mehlkop, A. Meerwaldt, D. Artz, T. Reintjes, Y. Cillessen,  L. Brouwers, J. Hillebrand.
  Van het college: burgemeester H. Teunissen, mevr. J. van Hulsteijn, P. Stevens, F. Pubben en B. Nederveen (locosecretaris), 
  J. van der Knaap (griffier)

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 4. 4

  De heer C. Derksen van Landschapspark Milsbeek heeft een petitie aangeboden aan de voorzitter van de vergadering.

 5. 5

  Fracties kunnen stukken agenderen voor een volgende voorbereidende raad en daartoe een motiveringsformulier invullen zodat iedereen weet waarom een bepaald stuk wordt geagendeerd. Het motiveringsformulier wordt toegezonden door de griffie.

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.

 6. 6

  Het college stelt voor de jaarrekening vast te stellen die sluit met een positief resultaat van € 8.713.000. Het historisch hoge saldo wordt voornamelijk verklaard door het positieve saldo op de opvang van Oekraïners op Residence Heijendael van € 5,7 miljoen. Het college stelt voor dit saldo van € 5,7 miljoen te reserveren op de toekomstige kosten verbonden aan de opvang van de Oekraïners. De bestemmingsreserve sociaal domein kan aangevuld worden met € 218.000 zodat deze weer op de gewenste omvang van € 1 miljoen komt. Tenslotte stelt het college voor de extra middelen uit de decembercirculaire van € 597.000 over te hevelen naar 2023. Hierdoor resteert er € 2.297.500 voor toevoeging aan de algemene vrije reserve waardoor de solvabiliteit verhoogt van € 25,9% naar 34,5% en er een (nog positievere) weerstandsratio ontstaat van 9,59.
  De accountantsverklaring volgt nog,
  Het auditcomité heeft zich op 15 mei 2023 gebogen over de jaarstukken en zal ter vergadering verslag uitbrengen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-stuk.

 7. 7

  Het college stelt voor de re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen teneinde verdere belemmeringen bij werkgevers weg te nemen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het gaat om het eenvoudiger maken van regels, het vereenvoudigen van het elkaar kunnen vinden van werkgever en werkzoekenden, het financieel aantrekkelijker maken van het aan het werk gaan en het stimuleren van vast werk.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert (op advies van de ASD en eventuele nadere overwegingen wat betreft het minimum aan uren) een gewijzigde verordening voor te leggen en dit te agenderen als B1-stuk.

 8. 8

  Het college stelt voor in te stemmen met de voorstellen van de BsGW tot verdere harmonisatie van de belastingsoorten. Het aantal specifieke regelingen per gemeente moet hiermee afnemen, hetgeen voordelig uitpakt voor de totale kosten van de BsGW. Alleen op het gebied van de afvalstoffenheffing voor hoogbouw stelt het college een uitzondering (maatwerk) voor. Op het gebied van de rioolheffing wordt dit vooralsnog niet geadviseerd omdat hiervoor de informatie nog onvoldoende is. Tot slot wordt voorgesteld een aantal meer technische voorwaarden mee te geven aan de regionale belastingorganisatie.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 9. 9

  Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarstukken van de Veiligheidsregio VRLN en alleen een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting voor 2024. Deze betreft dan de compensatie voor de gestegen CAO-lonen, die voor acht maanden zijn afgesproken, terwijl deze voor twaalf maanden in de begroting staat. Het is de vraag of dit realistisch is, omdat de ervaring leert dat de lonen structureel worden aangepast aan de prijzen. Het jaar 2022 is afgesloten met een positief saldo van bijna € 1 miljoen, waarvan het voorstel is dit toe te voegen aan de reserve.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 10. 10

  Het college stelt voor in te stemmen met de jaarstukken van de regionale doelgroepvervoerder Omnibuzz en om geen zienswijzen in te dienen. De uitgangspunten voor de komende jaren passen bij de afspraken zoals die vanaf 2016 zijn vastgelegd en in 2019 zijn geactualiseerd. Het gaat onder andere over minder doelgroepenvervoer als er prima gewoon openbaar vervoer (voorliggende voorzieningen) beschikbaar is, efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van doelgroepen waar mogelijk en investeren in een slimme organisatie. De kosten voor Gennep stijgen met € 14.326 als gevolg van een verhoging van vooral de vervoerskosten. In meerjarenperspectief zijn de kosten voor Gennep begroot op € 432.725, terwijl een bedrag van € 555.000 beschikbaar is.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 11. 11

  Het college stelt voor om onder voorwaarden in te stemmen met de jaarstukken van de belastingsamenwerking BsGW en daartoe een zienswijze in te dienen. Die zienswijze heeft betrekking op het niet doorgerekend zijn van de begrotingswijziging 2023 naar de begroting 2024, maar ook een dubbeltelling (Logius), het onvoldoende inzichtelijk zijn van de verdeling van de overheadkosten over de producten. Verder wordt meer toelichting gevraagd op enkele personele en ICT-uitgaven. De Gennepse bijdrage aan de BsGW zal in 2024 lager zijn dan in 2023 met een kanttekening wat betreft de kosten van het nog steeds enorm hoge aantal WOZ-bezwaren.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 12. 12

  Het college stelt u, in lijn met het regionale advies, voor om kennis te nemen van de jaarstukken van de MGR Sociaal domein en om een zienswijze in te dienen. Die gaat dan om meer inzicht in de opbouw van bedragen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (afgekort als BW MO B&P), een nadere toelichting op de posten persoonsgebonden budget en ambulantisering GGZ zodat duidelijk is wat de bijdrage voor Gennep is, het consequent indexeren van de kosten voor toezicht en sowieso meer inzicht in de werkzaamheden van de MGR. Gennep krijgt een bedrag teruggestort van ca € 15.000.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 13. 13

 14. 14

  Het presidium stelt voor de vergoeding van de kosten van fracties te verhogen naar het prijspeil 2023. De vergoeding  was in 2003 vastgesteld en nimmer verhoogd. De vergoeding per fractie stijgt hiermee van € 1.500 naar € 2.210 en die per fractielid van € 150 naar € 221. De maximale meerkosten zijn € 5.500. De ervaring leert dat niet alle fracties elk jaar hun budget helemaal opgebruiken.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 15. 15

  Door de fractie PvdA is het verzoek gedaan om het navolgende stuk van de ingekomen stukken lijst behorende bij de VR van 22 mei 2023 te agenderen:
  B7. Besluit burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 11 april 2023, nr. 642046 inzake Gennepermolen stand van zaken.


  Toelichting om bovengenoemd document te agenderen is bijgevoegd.

  Besluit

  De vraag over Mikado wordt besproken in het presidium en in de raad van 5 juni 2023.

 16. 16

  Besluit

  De vraag van de VVD wordt teruggetrokken/aangehouden.

 17. 17

  De vergadering sluit om 23.25 uur.