Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 26 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
A.G.H. Reintjes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: T. Reintjes (voorzitter), A. Meerwaldt, D. Artz, J. van Bergen, D. van Dijck, B. Nijst, C. Logcher, L. Brouwers, J. Hillebrand, mw. B. Leenders, H. Frentz, mw. M. van den Hoogen, A. Mehlkop, M. Weerepas.
  Van het college, burgemeester H. Teunissen, wethouders P. Stevens, mw. J. van Hulsteijn en F. Pubben en verder B. Nederveen  (loco-secretaris) en J. van der Knaap (griffier).

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 4. 4

  Vanuit de JoPo is aangegeven dat er vier leerlingen willen inspreken.
  Vanuit de bewonersgroep stralingsarm Niersdal is aangegeven gebruik te willen maken van het spreekrecht nadat de brief van de belangengroep stralingsarm Maasduinen (o.a. over een zendmast op de kerk van Ottersum) op 22 mei 2023 alleen voor kennisgeving is aangenomen door de raad.

 5. 5

  Besluit

  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

 6. 6

  Het college stelt u voor de voorjaarsnota 2023 vast te stellen met uitgangspunten als onderlegger voor de begroting 2024 en verder. De meicirculaire was bij de vaststelling nog niet bekend. De financiële consequenties voor de begrotingen van de komende jaren dus evenmin. Deze informatie is nagestuurd en geeft een fractioneel gewijzigd (negatief) beeld. Zonder compensatie vanuit het Rijk voor onder meer loon- en prijsontwikkelingen staat het meerjarenperspectief in het rood, van ca. min € 2.1 miljoen in 2027.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-onderwerp.

 7. 7

  Het college stelt voor om kennis te nemen van de eerste trimesterrapportage, de kredieten  per saldo met € 275.000  (pag. 59 van de rapportage) bij te stellen en de betreffende begrotingswijziging vast te stellen. De trimesterrapportage geeft voor 2023 een positief beeld van € 6.6 miljoen, hetgeen voor € 9.027.000 wordt veroorzaakt door de plus op de opvang voor Oekraïners. Grote negatieve bijstellingen zitten in de sfeer van personeelskosten WMO en jeugd. Vanaf pag. 66 is de doorwerking van de rekenkamerrapporten van de afgelopen jaren te volgen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

 8. 8

  Het college stelt u voor kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen (OMO) en in het verlengde daarvan het college opdracht te geven een aantal laagdrempelige voorzieningen uit te werken voor algemeen gebruik en voor specifieke groepen (bijvoorbeeld beschermd wonen en kamertraining). De uitwerking moet zodanig zijn dat er sprake is van maatwerk per wijk en kern. Er moet ook maximaal gebruik worden gemaakt van plaatselijke initiatieven in het tempo dat daarbij past. Uiteraard zal het college de raad regelmatig op de hoogte moeten brengen van de stand van zaken.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-onderwerp.

 9. 9

  Het college stelt voor om in te stemmen met het bestemmingsplan om op de Touwslagersgroes drie woningen te bouwen. Er zijn 16 zienswijzen ingediend waarvan een enkele ook tot een wijziging heeft geleid. De reactie op de zienswijzen alsmede het verslag van de omgevingsdialoog zijn bijgevoegd.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-voorstel.

 10. 10

  Het college stelt u voor om in afwijking van uw algemene besluit om geen grootschalige opwek van zonne-energie op land toe te staan wel in te stemmen met een vervolgfase voor een zonnepark op grond van Rijkswaterstaat aan de A77.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 11. 11

  Het college stelt u voor om in te stemmen met de herontwikkeling van de voormalige nertsenfokkerij aan de Armenbosweg in Ottersum waarbij een nieuwe woning wordt gebouwd, een gedeelte van de opstallen wordt gesloopt, het agrarisch bouwvlak wordt verkleind, maar de akkerbouwactiviteiten kunnen worden voortgezet. Er zal een kleinschalige hondenfok plaatsvinden alsmede statische opslag van o.a. caravans in bijgebouwen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, alleen een overlegreactie van Rijkswaterstaat, welke niet tot aanpassingen heeft geleid.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk.

 12. 12
  Ingediende verzoeken tot agendering
 13. 13
  Het stellen van vragen aan het college
 14. 14

  De vergadering sluit om 23.25 uur.