Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 4 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
M. van den Hoogen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: mevr. M. van den Hoogen (voorzitter), D. Artz, J. van Rens, mevr. A. Sonnemans, L. Hoetink, A. Mehlkop, mevr. N. Mulder, Y. Cillessen, D. van Dijck, H. Frentz, mevr. M. van den Bogaart, N. Willemsen, mevr. B. Leenders, L. Brouwers, J. Hillebrand, van het college wethouders mevr. J. van Hulsteijn, F. Pubben en P. Stevens en verder J. van der knaap (griffier)

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 4. 4
  Inspreekmoment inwoners
 5. 5

  Besluit

  B11 beantwoording schriftelijke vragen Arvato wordt behandeld bij agendapunt 17.
  De lijst wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

 6. 6

  Het college stelt voor om per 1 maart 2024 als gemeenschapshuis voor Milsbeek over te gaan tot aanschaf van 't Trefpunt. Hiervoor wordt een bedrag van € 750.000 uitgetrokken, de inventaris kan worden overgenomen voor € 50.000. De verduurzaming van het pand zal meegenomen worden in de berekening van de exploitatiekosten die in het voorjaar in de actualisering van het meerjaren onderhoudsplan MJOP worden meegenomen. De exploitatiekosten zullen vóór de jaarwisseling bekend moeten zijn.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-stuk voor de raad. RGL en D66 zijn van opvatting dat het voorstel niet rijp is voor behandeling in de raad.

 7. 7

  Het college stelt voor het wegenbeheerplan voor de periode tot 2027 vast te stellen en om de kwaliteit van het onderhoud te bepalen op beeldkwaliteit B. De voorziening voor het onderhoud is op peil om alle geplande maatregelen de komende jaren uit te voeren.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk voor de raad.

 8. 8

  Dit voorstel wordt openbaar zodra alle betrokken colleges hun fiat hebben gegeven. Het college stelt voor om in te stemmen met deze vijfde projectenenvelop, waar voor Gennep een bescheiden bijdrage voor wordt gevraagd van € 18.463 in 2024 en € 6.574 in 2025, welke bedragen kunnen worden gedekt uit de lopende begroting. Gennep gaat via dit besluit bijdragen aan de volgende projecten: vitale dagrecreatie, opschaling werkgeversaanpak, duurzaam deelvervoer inwoners, opschaling logistieke aanpak, gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, continuering fietsstimulering en vervoersgelijkheid.

  Besluit

  Het stuk wordt aangehouden tot volgende week. Als GS hebben besloten dan word een half uur voorafgaande aan de informatiebijeenkomst een voorbereidende raad georganiseerd over alleen dit onderwerp.

 9. 9

  De rekenkamer heeft een quick scan gedaan naar de inzet van de accountant. De rekenkamer constateert dat dit over het algeheel goed gaat en komt met een enkele aanbeveling aan het college. Het college heeft in zijn reactie in bijlage 4 gereageerd op de aanbevelingen. Het auditcomité heeft kennisgenomen van het rapport. Het presidium adviseert u met waardering kennis te nemen van het rapport.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk voor de raad.

 10. 10

  Het college stelt voor in verband met de aanstaande invoering van de Omgevingswet de verordening uitvoering en handhaving vast te stellen (en de oude verordening in te trekken). Het betreft een nagenoeg geheel technische aanpassing.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk voor de raad.

 11. 11

  Nu Gennep zelfstandig verantwoordelijk is geworden voor INTOS stelt het college voor ook de borgstelling van een lening met een omvang van € 1.070.000 geheel bij Gennep te leggen. Aan de borgstelling zitten aldus het college nagenoeg geen risico's.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk voor de raad.

 12. 12

  Nadat uw raad de begroting voor het komend jaar heeft vastgesteld kunnen de tarieven worden vastgelegd in de betreffende belastingverordeningen. U stelt dit traditioneel vast in de laatste raadsvergadering van het jaar. Het gaat om een elftal verordeningen. Verder neemt u dan kennis van de kostendekkendheid van een zestal heffingen, rechten en gelden, zoals de afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten, de marktgelden en de leges.

  Bijlagen

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk voor de raad.

 13. 13

  Het college stelt voor het normenkader 2023 vast te stellen. Dit is een overzicht van de geldende wetten, verordeningen, beleidsregels en andere in regelingen vervatte normen waar onder meer de accountant op toetst. De wet verplicht de raad dit normenkader vast te stellen.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk voor de raad.

 14. 14

  Het college stelt voor een zienswijze in te dienen bij het voorstel om de gemeente Venlo aan te wijzen  als centrumgemeente voor de Regionale Energie Strategie (RES). Deze 'zienswijze' is vervat in een tweetal vragen aan de RES, namelijk hoe lokale overheden sturing kunnen geven op de uitvoerende taken en waar de uittredingsperiode van twee jaar op is gebaseerd. Verder wordt u gevraagd kennis te nemen van de ontwerp-regeling en de governance ervan.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B1-stuk voor de raad.

 15. 15

  Het college stelt voor de wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. Deze wijziging maakt indexering van het abonnementstarief mogelijk voor hulp vanuit een sociaal netwerk. Tot nu toe werd één bijdrage in rekening gebracht, ongeacht het aantal maatwerkvoorzieningen in een huishouden. De gestegen kosten van maatwerkvoorzieningen en de inflatie maken indexering noodzakelijk. Voortaan worden geen bedragen meer opgenomen in de verordening.

  Besluit

  De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk voor de raad.

 16. 16

  Mevrouw Mulder van D66 heeft gevraagd de beantwoording van de artikel 46-vragen over pachtgronden en glyfosaatgebruik te agenderen.

  Besluit

  Het college wacht de aangekondigde motie van D66 af over afschaffing van glyfosaat op gemeentelijke pachtgronden.

 17. 17

  Brief B11 over Arvato wordt hier behandeld.

 18. 18

  De vergadering sluit om 22.00 uur.