Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 6 maart 2023

16:00 - 18:00
Locatie

Trefpunt Milsbeek

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, A. Mehlkop, B. Nijst, H. Frentz, A. de Kroon (secretaris), J. van der Knaap (griffier)
  De heren Artz en Brouwers zijn verhinderd.

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

 4. 4

  De actie vanuit de motie armoede- en minimabeleid (huis-aan-huis verspreiden folder) is vorige week gerealiseerd.
  Actienummer 576 (kwijtschelding gemeentelijke belastingen BsGW met 120%-norm) heeft het volgende opgeleverd:
  Uit een inventarisatie bij verschillende gemeenten in de regio blijkt dat alle gemeenten de (fiscaal wettelijk maximale) 100% norm hanteren voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Er zijn bij de gemeenten geen situaties bekend waarin inwoners door de 100% norm bij de kwijtschelding in problemen zijn gekomen. Inwoners kunnen altijd contact opnemen met BsGW voor maatwerkoplossingen (zoals een betalingsregeling).

  Besluit

  Over het algemeen verzoekt het presidium om een toelichting bij verdagingen.
  Specifiek bij actiepunt:
  454, geluidsschermen, afdoening staat nu op 1 april 2023, kan het niet eerder.
  552, oud papier, de evaluatie is nog niet geweest en daarom is het actiepunt nog niet afgedaan.
  567, oproep aan grondeigenaren, pas als de gemeente een eerste oproep heeft gedaan het actiepunt afvoeren.
  568, compensatie energiekosten horeca, het actiepunt is pas afgedaan als duidelijk is hoe het precies wordt afgewikkeld.
  560, gebiedscoördinator Heijen en gebied van de Lob. Wanneer komt deze nu en wordt het een fulltimefunctie?
  Overigens wordt het overzicht vastgesteld.
  Bij de (gewijzigde) motie beleid handhaving van 6 februari 2023, staat in het overzicht nog de tekst van de oorspronkelijke motie. Dit aanpassen.
  Overigens wordt het overzicht voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  Hierbij het financiële overzicht van de versterkte fractievergoedingen over 2022. De partijen behoren de bestedingen en verantwoording op hun sites te zetten. ELsss heeft dit zichtbaar gedaan.

  Besluit

  De fracties gaan na of de verantwoordingen inmiddels op de eigen website staan.
  De fractievergoedingen zijn sinds de totstandkoming van de verordening fractieondersteuning in 2003 niet meer geïndexeerd. De vergoeding zou op basis van het prijspeil 2023 moeten zijn € 2.210 in plaats van € 1.500 per fractie en € 221 per fractielid in plaats van € 150. Dat betekent meerkosten per jaar van € 5.467.

 6. 6

  Door mw. Van den Hoogen is het voorstel gedaan om vwb de wijze van weergeven van moties en ingekomen stukken in iBabs de indeling die het Land van Cuijk hanteert ook in Gennep toe te passen.
  Dit zou betekenen dat in plaats van het huidige totaaloverzicht van aangenomen moties de aangenomen moties afzonderlijk worden weergegeven, almede een andere vormgeving van de ingekomen stukken.
  De vraag is aan het presidium of er een voorkeur is.

  Besluit

  De heer Mehlkop zal mevr. Van den Hoogen vragen op te roepen tot een werkgroepje om met elkaar en de griffiemedewerkster te bepalen wat een gewenste aanpassing is. De nieuwe opmaak voor de lijst Ingekomen stukken kan alvast worden doorgevoerd.

 7. 7

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de informatiebijeenkomst over de toekomstvisie van 30 januari, de besluitvormende raadsvergadering van 6 februari en de voorbereidende raad van 27 februari.

  Besluit

  Geen bijzonderheden.

 8. 8

  Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de heidag, de besluitvormende raad van 13 maart en de informatiebijeenkomst van 20 maart over de Maaskemp die 2 uur zal duren en die zo heeft het college aangegeven vanwege de grondposities mogelijk niet openbaar zal zijn.

  Besluit

  Het college zal zich gehoord de discussie in het presidium buigen over de vorm van de aangekondigde bijeenkomst over de Maaskemp.
  Overigens geen bijzonderheden.

 9. 9

  Limburgse bestuurdersdag 2023
  interesse voor cursus snellezen op de Ipad?
  Nederlandse vereniging van raadsleden wil gesprekken voeren met raadsleden die praktisch zijn opgeleid.

  Besluit

  Binnenkort organiseert het college een raadsbijeenkomst over de toekomst van de opvang van Oekraïners in de gemeente.
  Het presidium van 11 april zal vanwege verhindering van de burgemeester verschuiven naar 13 april, 16.00 uur.
  iPad, training snellezen, vanuit de fracties is er veel belangstelling voor.
  De fracties gaan na of er belangstelling is voor de oproep van de NvR.
  Trendsportal, Gennep zou de enige gemeente zijn die eventuele wijzigingen in projecten steeds onder voorbehoud van de raad doet. De griffie zal nagaan of daar een belegstuk van is.

 10. 10

  de vergadering sluit om 17.15 uur.