Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 11 december 2023

16:00 - 18:00
Locatie

3.07

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen, J. van Bergen, A. Mehlkop, B. Nijst, D. Artz, L. Brouwers, H. Frentz, B. Teunissen, J. van der Knaap (griffier)

 2. 2

  Besluit

  De griffier deelt mee dat er bij de provincie een verzoek tot vernietiging is binnengekomen van het raadsbesluit van 30 oktober j.l. tot vaststelling van de afvalstoffenverordening.
  Er is geen belangstelling vanuit het presidium voor een informatiebijeenkomst over de derde kwartaalrapportage sociaal domein.

 3. 3

  Bijgevoegd is een brief van de minister van BZK over openbare/niet openbare bijeenkomsten van de raad. De opstelling van de minister is geheel conform de vastgestelde gedragsregels zoals behandeld op 30 oktober j.l.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. Kennis wordt genomen van de brief van de minister van BZK over openbare/niet openbare bijeenkomsten.

 4. 4

  Besluit

  607, verduurzaming verenigingen. Het presidium vraagt om een eerdere stand van zaken dan februari 2024.
  552, oud papier, nog  niet afvoeren, er zijn nog steeds gesprekken gaande.
  660, MFA Ven-Zelderheide, het presidium ziet graag wanneer de aanbesteding, gaat plaatsvinden.
  De actielijst wordt verder conform vastgesteld.
  De lijst moties.
  Motie herinneringsmonument. De motie wordt nu veel breder opgepakt dan in de motie verwoord. De burgemeester geeft aan dat een en ander wil binnen het bepaalde budget blijft. De lijst met moties wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  Besluit

  Het presidium is bijgepraat waarbij de wethouder aangeeft dat er bij de MGR en hemzelf geen twijfels zijn over dienstverlening aan de cliënten van de Mutsaersstichting.

 6. 6

  Besluit

  Het presidium stemt in met het voorstel dat geagendeerd wordt voor de raad van 5 februari 2024.

 7. 7

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de (extra) besluitvormende vergadering van 30 oktober over Mikado, de begrotingsraad van 6 november, de informatiebijeenkomst over De Groes van 27 november en de VR van 4 december.

  Besluit

  Teruggeblikt wordt onder andere op de informatiebijeenkomst over De Groes van 27 november j.l.. Achteraf waren de verwachtingen verschillend bij de verschillende doelgroepen en dat leidde tot verwarring. Vanaf het begin had duidelijk moeten zijn dat alle groepen weliswaar met plannen kunnen komen, maar dat de raad uiteindelijk, alles afwegend, een besluit zal (moeten) nemen. Nu werd er onder andere door het plakken van stickertjes op alternatieven gesuggereerd dat het favoriete scenario ook het uiteindelijke scenario zou worden.

 8. 8

  Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de informatieavonden over de WSW (11 december), het zwembad (8 januari), de Maaskemp (22 januari) en datagedreven werken en de huisvestingsverordening (29 januari), de BR van 18 december en het kerstreces.

  Besluit

  Geen bijzonderheden.

 9. 9

  - Op 8 april vindt de periodieke raadswerkconferentie over integriteit plaats. Graag twee raadsleden die willen helpen voorbereiden. (zie ook bijlage ledenbrief VvG)
  - Het ondersteuningsteam weerbaar bestuur biedt een werkconferentie aan voor raads-, burgerraads- en collegeleden over weerbaarheid, het herkennen van bedreigingen en intimidatie en wat er aan te doen. Is daar belangstelling voor? (zie bijlagen)
  - in de begrotingsraad is op initiatief van de VVD gesproken over de inzet van onder meer de Oekraïnegelden voor de leniging van de toekomstige structurele uitgaven. De vraag is welke verwachtingen hierbij bestaan. (in het auditcomité is hier eerder over gesproken. Voorts is een landelijke werkgroep vanuit o.a. VNG bezig met ideeën ter verruiming van de mogelijkheden tot inzet incidentele middelen voor structurele uitgaven, maar is er nog geen zicht op een gedragen oplossing)

  Besluit

  De presidiumleden zullen voor de kerst twee namen doorgeven aan de griffier. Het ligt in de lijn om de thema's integriteit en weerbaarheid te gaan combineren op de geplande heidag.
  Het presidium neemt kennis van de voortgang van de landelijke discussie over de inzet van incidentele middelen (zoals de gelden die Gennep heeft ontvangen en ontvangt voor de opvang van Oekraïners) en wacht de uitkomst af.
  De werkgroep internationale samenwerking is al een tijd niet meer bijeen geweest. De burgemeester geeft aan dat landelijk is afgesproken voorlopig voorzichtig te zijn met ontwikkelingsgeld aangezien de politieke situatie in Nicaragua verslechtert. We willen dat het beschikbaar gestelde geld goed terecht komt. GESP kan op dit moment dus ook niet veel doen.
  De burgemeester meldt dat hij telefoon heeft gekregen van staatssecretaris Van der Burg over de achterstand die Gennep dit jaar heeft in de opvang van statushouders. Het gaat om een achterstand van (slechts) 8 personen. Onderzocht wordt of twee wisselchalets als noodvoorziening, voor twee gezinnen, dus niet voor 8 individuen, op Heijendeal hiervoor kunnen worden ingezet.
  Een ieder wordt nogmaals herinnerd aan de afspraak dat raadsleden niet openlijk citeren uit vertrouwelijke stukken.  Geen verkiezingsposters plakken op stembureaus.

 10. 10
  Sluiting