Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 18 september 2023

16:00 - 18:00
Locatie

3.07

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, A. Mehlkop, B. Nijst, D. Artz, L. Brouwers, H. Frentz, B. Teunissen (secretaris), J. van der Knaap (griffier). Bij punt 5 G. Spikmans en A. Sonnemans.

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden conform vastgesteld.

 4. 4

  Actiepunt 589 Het Trefpunt Milsbeek
  Het college gaat vrijblijvend in gesprek met de eigenaar van Het Trefpunt in Milsbeek om te achterhalen of het te koop is en tegen welke voorwaarden.
  Uit presidium 3 juli 2023: het presidium vraagt hoe het zit met budget voor onderzoek. 15.000?
  Reactie:
  Het budget dient om extern advies in te winnen (o.a. taxatierapport) om de onderhandelingen na 11 september te kunnen starten.
  Voor informatie over de onderhandelingen verwijs ik (wethouder Van Hulsteijn) u naar de antwoordbrief op uw vragen.
  Zie beantwoording schriftelijke vragen CDA over Toekomst Trefpunt Milsbeek (college 29 aug. 2023) .

  Besluit

  607, (verduurzaming verenigingen), de deadline zou 1-11 zijn, kunnen verenigingen de deadline halen? De burgemeester gaat dit na.
  613, (Verbindingsweg), wanneer wordt de uitspraak van de RvS verwacht?
  625, (Gennepermolen), is de planning nog wel actueel?
  649, (Dorpshart Ven-Zelderheide) al eerder de aanvullende subsidiemogelijkheden nagaan dan de aangegeven deadline van februari volgend jaar.
  voor de rest wordt de lijst vastgesteld.
  De lijst met moties wordt voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  in aanwezigheid van Geert Spikmans (docent Elzendaalcollege) en Anke Sonnemans (coördinator vanuit de raad).

  Besluit

  De ervaring met de huidige opzet is goed. ER is nu meer in de lessen gedaan aan voorbereiding op de uiteindelijke raadsvergadering. Een aantal raadsleden ook in de lessen geweest. Er mogen wel meer raadsleden zijn. het onderwerp 'wel of geen vuurwerkverbod' sprak de deelnemers ook aan. In de raadsvergadering stegen de leerlingen boven zichzelf uit. Het werd jammer gevonden dat de burgemeester verhinderd was. De presentatie van de uitkomsten zou volgend jaar in een BR moeten plaatsvinden om er het nodige cachet aan te geven. De heer Spikmans zal de data voor de Jopo 2024 op tijd doorgeven. Er is nog geen idee voor een thema voor 2024.

 6. 6

  In het presidium van mei is gesproken over het onderwerp vertrouwelijkheid in relatie tot het beschikbaar stellen van niet-openbare informatie aan de raad. Het ging vooral over het ter inzage geven van stukken op een fysieke locaties met toezicht of het beschikbaar stellen van stukken achter een slotje op Ibabs of via de mail. Verwezen werd naar een eerdere notie over vertrouwelijkheid en het gentlemens agreement dat destijds is gemaakt om zonder formele verordening de raads- en burgerraadsleden niet-openbare informatie beschikbaar te stellen zonder ook dat daar formeel geheimhouding over is opgelegd. De notitie waarnaar werd verwezen dateert uit 2016. Er is reden om te verkennen of de destijds gemaakte afspraken nog in voldoende mate actueel zijn.

  Besluit

  Het procesvoorstel van de griffier wordt onderschreven. Het presidium ziet graag  kaders voor niet-openbaarheid op basis van de criteria van de Woo. De driehoek gaat hiernaar kijken. Het komt de volgende keer terug voor definitieve vaststelling.

 7. 7

  Het vergaderschema 2024 is geënt op een verschuiving van de vakantieperioden waarbij Gennep valt in de vroege vakanties. Lastig is dat de vakanties van basisscholen en voortgezet onderwijs uit elkaar lopen zodat vergaderingen in schoolvakanties eigenlijk niet uit te sluiten zijn of er eigenlijk op voorhand maar ruimte is voor één voorbereidende raad. Het schema is afgestemd met de afdeling financiën om in ieder geval de financiële jaarstukken tijdig in de raadsbijeenkomsten te krijgen. Dit is verder uitgewerkt in het spoorboekje 2023-2024 dat hierbij ook ter vaststelling wordt aangeboden.

  Besluit

  graag een nieuw schema voorbereiden met een verschuiving van de januari- en februaricycli een week naar achteren.
  De BR van 9-9 schrappen.
  De september- en oktobercyclus een week naar voren halen.
  Infoavonden altijd starten 20.00 uur (met als eindtijd 23.00 uur in plaats van 22.00 uur.
  In het spoorboekje het auditcomité niet plannen in de herfstvakantie. Verder akkoord.

 8. 8

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de BR van 10 juli, het raadsuitje en de VR van 4 en 11 september.

  Besluit

  Bij de VR 4 september was het storend dat er een gebrek was aan goede ambtelijke ondersteuning bij het agendapunt Dorpshuis Ven-Zelderheide.
  Het college komt met een memo over de openstaande vragen, ruim op tijd voor de BR van 25 september.
  De heer Frentz spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat hij uiteindelijk maar een motie vreemd aan de orde moet indienen over zijn vragen rond de subsidiëring van o.m. schutterijen en gilden wegens de afwezigheid van de portefeuillehouder. In algemene zin wordt ongenoegen uitgesproken over afwezigheid van collegeleden bij vergaderingen van de (voorbereidende en besluitvormende) raad.
  Wat betreft de behandeling van de Groes op 10 juli was de bewonersgroep niet tevreden met het alsnog behandelen van het onderwerp na hun vertrek.
  geen lang ordedebat over wel of niet doorgaan na 23.00 uur.
  De (gewogen) meerderheid in het presidium houdt het bij gewogen stemming in de VR's bij de bepaling of een stuk rijp wordt geacht voor de raad. Bij de bepaling van de agenda in de besluitvormende raad bepaalt de vergadering zelf wat er daadwerkelijk wel en niet wordt behandeld.

 9. 9

  verzoek om een extra raadsvergadering inzake de toekomst van de Mikado. Het voorstel was om het zo te organiseren dat gebruik wordt gemaakt van de reguliere data voor de voorbereidende raadsvergaderingen van 16 en 23 oktober. In dat geval zou het raadsvoorstel op 16 oktober worden behandeld in de VR en er op 23 oktober, voorafgaande aan de VR, om 19.00 uur een BR zijn met als enige agendapunt Mikado. 
  Vanuit D66 is gevraagd om een alternatief, namelijk door twee extra vergaderingen te organiseren, te weten maandag 2 oktober voor de VR en maandag 30 oktober voor de BR. De argumenten hiervoor zijn dat de twee oorspronkelijke data maar een week uit elkaar liggen en dat de beoogde datum voor de VR in de herfstvakantie valt (dat is voor Mikado, basisonderwijs niet handig, zo werd gesteld, overigens was die datum sowieso al regulier gepland bij de vaststelling van het schema een jaar geleden en zal die vergadering naar verwachting ook nodig zijn). Voor 2 oktober geldt dat er ook een bijeenkomst met de omwonenden van De Groes is gepland waar raadsleden mogelijk belangstelling voor hebben. Voor 30 oktober geldt dat er om 16.00 uur een presidiumvergadering is gepland en om 20.00 uur de jaarlijks informatieavond over veiligheid, waarbij de veiligheidsdiensten politie, brandweer en ambulance komen vertellen over de stand van zaken). De BR zou (ook dan) van 19.00-20.00 uur zijn.

  Besluit

  De technische vragencommissie van 9 oktober start om 19.00 uur. 
  De Voorbereidende raad over Mikado start van op 9 oktober om 20.30 uur.
  De besluitvormende raad over Mikado is op 30 oktober. De informatieavond over de  hulpdiensten wordt verplaatst naar volgend jaar.

 10. 10

  - eerder heeft het presidium zich uitgesproken over twee raadsexcursies per jaar. De eerste was dit jaar naar Ganapja, een tweede was de bermenexcurie. Is er behoefte (en een idee) voor een volgende? Het schema laat overigens op maandagavonden weinig ruimte.
  - is er animo voor een training Politiek Actief voor geïnteresseerde inwoners van Prodemos? https://prodemos.nl/projecten/gemeenten/burgerparticipatie/cursus-politiek-actief/inhoud-van-de-cursus/

  Besluit

  Het presidium stelt een raadsexcursie voor voor mogelijk 2024 naar PicaMare en de Intos.


  Het presidium heeft geen behoefte aan een training Politiek actief van Prodemos.

 11. 11

  De vergadering sluit om 17.30 uur.