Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 30 mei 2023

16:00 - 18:00
Locatie

3.07

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, A. Mehlkop, B. Nijst, D. Artz, J. Hillebrand, H. Frentz, A. de Kroon (secretaris) en J. van der Knaap (griffier)
  De heer Brouwers is verhinderd.

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  Het verslag van de vorige keer wordt conform vastgesteld met de aantekening dat de oproep voor meer vertrouwen vanuit het college naar de raad (bij niet-openbare stukken) alleen vanuit D66 en PvdA is benoemd en niet vanuit het gehele presidium. 
  Naar aanleiding van: Het onderwerp 'veelschrijvers' is niet besproken op de informatieavond over handhaving. De burgemeester neemt dit mee terug naar wethouder Stevens.
  De actielijst wordt vastgesteld met de aantekening dat 604 (interrumperen collegeleden) als afgedaan kan worden beschouwd. Dit is ingevoerd. Trendsportal kan ook worden afgevoerd, Gennep sluit zich aan bij de regio.

 4. 4

  Als griffier plaats ik de volgende kanttekeningen
  445, Landschapsontwikkelingsplan, in het presidium van 11 april merkte Jacques op dat was besloten dat er sowieso een LOP komt. Ik heb dat niet kunnen vinden, wel een aangenomen amendement van 8 november 2021 dat de actualisatie van het LOP (€ 40.000) geschrapt wordt en het inhoudelijk deel mee te nemen in het op te stellen Omgevingsplan.
  476, inburgering, het is niet gebruikelijk om via het presidium zaken als college "voor te stellen". Ik ga er vanuit dat het college elk jaar een evaluatieverslag zal sturen aan de raad.
  552, oud papier, dat is in het vorige presidium juist aangehouden omdat het nog niet volledig was geëvalueerd. Ik zie geen update.
  560, gebiedscoördinator, ik mis de informatie wanneer de gebiedscoördinator voor de Lob nu komt.
  564, brandtoren, dit is een procesantwoord en gaat niet in op de eigenlijke vraag of aangedrongen kan worden (bij degen die er wél over gaat) of de toren herbouwd kan worden. 
  572, RIB over participatie en de Omgevingsdialoog, die is bij mijn weten niet vastgesteld en dus ook niet verstuurd.
  604, interrumperen collegeleden, is afgehandeld in het overleg van de voorzitters.

  Besluit

  De lijst met moties wordt voor kennisgeving aangenomen.
  Actiepunten
  445, Er komt inderdaad geen LOP
  606, gespreksverslagen onderhandelingen Achates. De burgemeester komt terug op de vraag of de verslagen niet eerder dan 1 juli verstrekt kunnen worden.
  560, gebiedscoördinator. Gemeld wordt dat de coördinator die inmiddels is aangesteld voor 50% (16 uur) werkzaam is voor het gebied Lob van Gennep.
  564 brandtoren, deze kan als afgedaan worden beschouwd.
  572, de RIB omgevingsdialoog wordt nog aangeboden aan de raad.
  Voor het overige gaat het presidium akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de actielijst. 5. 5

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de werkconferentie OMO en sociaal domein van 11 april, de informatiebijeenkomst van 20 april over woningbouw en die van 8 mei over handhaving, de inlooptraining financiën van 15 mei en de VR van 22 mei, alsmede de BR van 17 april.

  Besluit

  Het presidium stelt vast dat er de afgelopen periode goede informatiebijeenkomsten zijn geweest.
  Trainingen die daarvoor geschikt zijn zouden voortaan opgenomen kunnen worden zodat deze ook teruggekeken kunnen worden.
  Voor het overige geen bijzonderheden.

 6. 6

  Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de BR van 5 juni, de buitenexcursie ecologisch bermbeheer van 12 juni en het raadsuitje van 14 juli.

  Besluit

  Jopo. Gemeld wordt dat het aantal aanmeldingen teleurstellend was vanuit enkele fracties. Vanuit de organisatie van de Jopo wordt ook gemeld dat is betreurd wordt dat de burgemeester verhinderd is bij de Jopo-raadsvergadering.
  Na afloop van de Jopo die donderdag aanstaande afsluit wil het presidium nog eens evalueren of het op deze wijze wel door kan gaan.
  Wat betreft het raadsuitje wordt het vanwege de mogelijkheid tot deelname wenselijk geacht weer te gaan naar een middag- avondprogramma in plaats van de hele dag.

 7. 7

  - verzoek Soedanese gemeenschap

  Besluit

  Het presidium voelt niet voor een bijdrage vanuit de raad voor de slachtoffers van de oorlog in Soedan. 
  De Symac-Ladiestour doet zaterdagmiddag 8 juli Gennep aan. Het presidium ziet geen overwegende bezwaren voor dit tijdstip en beveelt aan om in overleg te gaan met de centrumondernemers.

 8. 8
  Sluiting