Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 30 januari 2023

16:00 - 17:30
Locatie

3.07

Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van bergen, A. Mehlkop, mevr. B. Bosten, D. Artz, L. Brouwers, H. Frentz, J. van der Knaap (griffier)
  dhr. De Kroon en dhr. Nijst waren verhinderd.

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  528, het actiepunt Karrevenseweg kan alsnog als afgehandeld worden beschouwd.
  500 Willem Boyeweg is afgehandeld, zij het vertraagd.
  559 Mikado, het integraal huisvestingsplan onderwijs Gennep-Zuid wordt afgewacht.
  De besluitenlijst wordt overigens conform vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  470, ventilatie op scholen. Nagaan of de deadline naar voren kan in verband met eventueel al snel noodzakelijke koeling?
  454, geluidsschermen Heijen, op 31 januari is de deadline, wat is de stand van zaken?
  484, evaluatie communicatietraject haven Heijen, de deadline was 23 januari, idem, wat is de stand van zaken?
  564, brandtoren Kranenburg, idem de stand van zaken nu de deadline is gepasseerd.
  Overigens wordt de actiepuntenlijst conform vastgesteld.
  Het overzicht moties wordt voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  In de regionale raadswerkgroep die op 8 december voor het eerst bijeen kwam is afgesproken een speciale regionale raadswerkgroep in het leven te roepen voor ruimtelijke vraagstukken, een en ander in lijn met de voorheen succesvol opererende POL-werkgroepen. De vraag is of Gennep hier (wel) in vertegenwoordigd wenst te worden.
  de eerstvolgende bijeenkomst van de regionale werkgroep is op donderdag 9 februari van 19.30-21.00 uur in het Huis van de Gemeente, gelegen aan het Wilhelminaplein 1 te Panningen.

  Besluit

  De heer Mehlkop zal de bijeenkomsten gaan bijwonen. De heer Artz zal deelname intern overleggen.

 6. 6

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de besluitvormende raadsvergadering van 19 december, de nieuwjaarsreceptie en de voorbereidende raad van 23 januari. In de bijlage het woordelijk verslag van de afgelopen raadsvergadering met (alleen op een laptop zichtbare) geelmarkeringen die het verdienen om met elkaar over van gedachten te wisselen.
  Tevens toegevoegd een overzicht van de stemmingen over voorstellen, amendementen en moties vanuit de vraag of er (in toenemende mate) sprake zou zijn van coalitie-oppositie-verhoudingen.

  Besluit

  In de terugblik wordt stilgestaan bij de raadsvergadering van december.
  Wat betreft insprekers die zich te laat melden of willen inspreken over een niet actueel of op de agenda opgenomen agendapunt zal de griffie de lijn hanteren om bij twijfel het verzoek van een inspreker in te willigen. De inspreker er zo nodig op wijzen dat negatieve uitlatingen over de ambtelijke organisatie niet zijn toegestaan en dat deze in voorkomende gevallen de raad en/of het college moet aanspreken. De raad zal steeds nagaan bij insprekers en aanwezige belanghebbers of het gevoel waarmee zij uiteindelijk de raadszaal verlaten in voldoende mate overeenkomt met de intentie van het debat. Benadrukt wordt dat het managen van verwachtingen belangrijk is, dat zelden alle wensen kunnen worden gehonoreerd omdat privébelangen kunnen afwijken van het algemeen belang.
  Aandacht wordt gevraagd voor het kort en puntig verwoorden van interrupties, bij voorkeur in een vraagvorm en anders de eigen termijn te gebruiken.

 7. 7

  Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de informatiebijeenkomst over de toekomstvisie op 30 januari en op de besluitvormende raadsvergadering van 6 februari.

  Besluit

  Geen bijzonderheden.

 8. 8

  - info@raadsleden.nl ; Opleidingengids bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, ter kennisname
  - Ondersteuningsteam raad en weerbaarheid, ter kennisname
  - Integriteitswet 2023, ter kennisname, het in november 2022 vastgestelde reglement van orde behoeft geen aanpassing.
  - ideeën voor heidag integriteit 6 maart?
  - reageren op mails van de griffie
  overdrachtsdossiers, personeelsverloop

  Besluit

  - de Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wordt voor kennisgeving aangenomen.
  - De beschikbaarheid van een Ondersteuningsteam raad en weerbaarheid wordt voor kennisgeving aangenomen. Er zijn geen gevallen van bedreigingen c.a. bekend.
  - De wijzigingen van de Integriteitswet 2023 worden voor kennisgeving aangenomen, evenals het bericht dat het in november 2022 vastgestelde reglement van orde geen aanpassing behoeft.
  - ideeën voor heidag integriteit 6 maart. Er zou naar aanleiding van het initiatief van het Landschapspark Milsbèk gesproken kunnen worden over het nut van visies.
  - De leden van het presidium worden aangesproken op het sneller reageren op mails van de griffie.
  - het presidium vraagt de burgemeester extra aandacht te geven aan overdrachtsdossiers, zeker nu er sprake is van veel personele wisselingen.

 9. 9

  De vergadering sluit om 17.35 uur.