Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 13 april 2023

16:00 - 18:00
Locatie

3.07

Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), J. van Bergen, A. Mehlkop, mevr. B. Bosten, D. Artz, L. Brouwers, H. Frentz, J. van der Knaap (griffier)
  De heer Nijst en de heer De Kroon waren verhinderd. De heer Nijst is vervangen door mevrouw Bosten.

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 4. 4

  Hierbij reactie op actiepunt 470 Ventilatie op scholen :
  “De portefeuillehouder gaat nader overleg voeren met de schoolbesturen om eventuele versnelling te bereiken in het aanbrengen van verbeterde ventilatie en de eventuele kosten voor de gemeente in beeld brengen.”
  Reactie:
  “De luchtkwaliteit binnen de scholen wordt meegenomen in de gesprekken die momenteel gevoerd worden met de schoolbesturen over het Integraal Huisvestingsplan Plan(IHP).
  Het separaat behandelen van het thema luchtkwaliteit is vanuit kosten en tijds-efficiëntie momenteel niet haalbaar.
  Bij de behandeling van het IHP wordt ook het thema luchtkwaliteit meegenomen. Deze procesgang is afgestemd met de schoolbesturen.”


  mbt punt 445 op de Lange Termijn Agenda:
  Daar is vorig jaar uitvoerig over gesproken (nog met de vorige wethouder), maar uiteindelijk is het toch uit de begroting gehaald (met een amendement), op basis van de volgende argumenten:
  - We hadden al een leidraad landschappelijke inpassing, en een groenbeleidsplan
  - Thema landschap moet worden meegenomen bij de uitwerking van het omgevingsplan (en was al voldoende onder de aandacht middels de Omgevingsvisie)
  - Gebrek aan toegevoegde waarde
  - Mook en Middelaar gaf geen reactie op onze vraag of ze dat weer samen wilden doen
  Er is dus (bij de vaststelling van de begroting voor 2023) afgezien van een herziening van het LOP.
  Ondertussen zijn er op provinciaal niveau verschillende beleidsprogramma’s vastgesteld (Programma Landschap 2023-2026, Limburgs Natuurprogramma 2023-2030, en Limburgse Aanpak Bossen) en lopen er andere trajecten in een groter verband (zoals de Limburgse Aanpak Landelijk Gebied – LPLG) waarin natuur en landschap in regionaal verband de aandacht krijgen. Hierdoor zou een gemeentelijk LOP geen waarde toevoegen.

  Besluit

  552, oudpapier. Nog niet afvoeren nu er nog geen overleg gevoerd is met Vitesse en Vocaal Ensemble.
  551, evenementenbeleid. Nog niet afvoeren tot de uitkomsten zijn gedeeld met de raad.
  575, Mikado. Het presidium wil vanuit het college meer vertrouwen zien en de  verslagen eventueel achter een slotje digitaal op Ibabs.
  445, Landschapsontwikkelingsplan. De portefeuillehouder zou nagaan wat de toegevoegde waarde van een LOP is, maar de raad gaat er vanuit dat er sowieso een LOP komt.
  584, preventieakkoord, er zou nog schriftelijk teruggekomen worden op de vraag welke punten er nog open staan.
  484, evaluatie communicatie haven Heijen, Het presidium gaat er vanuit dat binnenkort de evaluatie is uitgevoerd en niet dat pas in september er een planning voorligt voor een evaluatie.
  589, Vanuit het presidium worden kritische geluiden geuit over het in een openbare vergadering aandringen op gesprekken over een eventuele koop van het Trefpunt.
  588, Karrevenseweg, de nog openstaande schriftelijke vragen zouden uiterlijk 3 april worden beantwoord. Dat is niet gebeurd. Vanuit het presidium worden kritische opmerkingen geuit over het telkens in een openbare vergadering terugkomen op een weg waar ook een persoonlijk belang bij speelt. Overigens meldt de burgemeester dat het regelmatig niet lukt om tijdig verkeerskundige vragen te beantwoorden omdat er domweg geen verkeerskundige kennis aanwezig is..
  Wat betreft de brief van de secretaris geeft het presidium aan dat de raad toch echt meer informatie wil dan alleen dat iets vertraagd is. Hij wil een reden zien.
  Verder wordt de lijst met actiepunten vastgesteld.
  De motie over het energielandschap kan eraf na de raadsvergadering van maandag  a.s.. Overigens wordt het overzicht moties voor kennisgeving aangenomen.

 5. 5

  In de vorige vergadering is het stelsel fractievergoedingen aan de orde geweest. Op basis daarvan is bekeken van wanneer de vergoeding dateert. Dit is aanleiding geweest om een aanpassing te maken naar prijspeil 2023.

  Besluit

  Het presidium besluit conform.

 6. 6

  Teruggeblikt kan onder meer worden op de Besluitvormende raad van 13 maart, het raadsbezoek aan Ganapja en de informatiebijeenkomst van 20 maart en 11 april (waar vanuit de raad niet veel belangstelling bleek).

  Besluit

  Het presidium wil conform het coalitieprogramma vasthouden aan raadsbezoeken van 1 a 2 keer per jaar, bij voorkeur aan organisaties met een maatschappelijke functie. De griffie zal daartoe het initiatief nemen.
  Het presidium is erg content met het voorzitterschap van de raadsbijeenkomsten.
  Het geeft mee aan het overleg van de voorzitters om voortaan meer toe te staan bij het Interrumperen van wethouders in de eerste termijn. Het zou ook goed zijn als de collegeleden wat minder spreektijd nemen.
  Wat betreft de informatiebijeenkomst over de Maaskemp van 20 maart was onvoldoende duidelijk wat nu de rol was van de raad. Volgens het RvO is de rol van raads- en burgerraadsleden bij informatiebijeenkomsten om primair een luisterende rol aan te nemen. Dat neemt niet weg dat in voorkomende gevallen ook standpunten kunnen worden geventileerd. De afspraak is daarnaast dat uitspraken gedaan in een informatiebijeenkomst geen bindende werking hebben bij een raadsvergadering.
  Overigens zal het college op enig moment komen met een raadsvoorstel voor het vervolg.
  Verder geen bijzonderheden.
  Wat betreft de beperkte aanwezigheid van raadsleden bij de informatiebijeenkomst sociaal domein van 11 april geeft het presidium aan dat dit te wijten is aan de vergaderdag, het was bij wijze van uitzondering en i.v.m. Tweede Paasdag op een dinsdag.

 7. 7

  Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de informatieavonden van 11 (en 20) april, 8 en 30 mei en de besluitvormende raad van 17 april.

  Besluit

  Het presidium stemt bij wijze van uitzondering in met een informatiebijeenkomst op een donderdag en wel op 20 april.

 8. 8

  De data voor maandagavondinformatiebijeenkomsten zijn vol bezet. Er is vanuit het college nog behoefte aan een informatiebijeenkomst over woningbouw die (vanwege aanstaand zwangerschapsverlof van de beleidsmedewerker) vóór juni moet plaatsvinden. Het voorstel is om bij wijze van uitzondering naar een donderdag uit te wijken en wel naar donderdagavond 20 april. (P.J. Mol vervangt de griffier).
  Hoe om te gaan met veelschrijvers?
  Mandaat aan het college voor zaken rondom Trendsportal. De gemeente Gennep is de enige gemeente in de regio die de zaken in de raad ter besluitvorming brengt.
  Aan de site van de gemeente is een vraagbaak toegevoegd voor inwoners c.a. over zaken die de raad betreffen: https://www.gennep.nl/vraagbaak

  Besluit

  Het presidium stemt in met het aansluiten bij de regio waar het gaat om de rol van de raad bij zaken rond Trendsportal. Het zou net als in het verleden weer meer via werkconferenties op de hoogte gebracht worden van voorliggende keuzes. Het college komt met een voorstel hoe hier verder invulling aan te geven.
  De problematiek rond zogenoemde veelschrijvers wordt doorgeschoven naar de informatiebijeenkomst over handhaving van 8 mei, waarbij wethouder Stevens een en ander zal toelichten.
  De heer Brouwers is verhinderd bij de presidiumvergadering van 30 mei. Hij zal eventuele vervanging nagaan.
  De nieuwe secretaris zal naar verwachting kunnen beginnen per augustus of september.
  Er is onduidelijkheid over de aanwezigheid vanuit de raad bij de lintjesregen op Koningsdag 27 april. Is die alleen voor de fractievoorzitters of voor alle raadsleden?

 9. 9

  De vergadering sluit om 18.00 uur.