Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 25 januari 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Vanuit huis
Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betreft een digitale besluitvormende raadsvergadering, die uitgezonden wordt via de website van de gemeente en via GennepNews.

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig waren: burgemeester Teunissen, raadsleden Van Bergen, Brouwers, Van Essen, Frentz, Hillebrand, Janssen, Knigge, Nijst, Pubben, Reinten, Reintjes, Rodoe, Rutten, Sonnemans, Sutmuller en Wessels, verder aanwezig wethouders Van Hulsteijn, Peperzak en Janssen (gedeeltelijk), secretaris Nijland en griffier Van der Knaap.

00:05:22 - 00:10:33 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

00:10:46 - 00:12:49 - J.J. Hillebrand
00:13:04 - 00:13:56 - H. Rodoe
00:14:05 - 00:14:34 - J.W.G. van Bergen
00:14:44 - 00:18:11 - J.M.T. Teunissen

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Besluit

De besluiten- en actiepuntenlijst worden conform vastgesteld.

00:19:58 - 00:21:01 - H. Rodoe
00:21:04 - 00:22:18 - P.H.B. Wessels
00:22:19 - 00:23:59 - J.M.T. Teunissen

Het college vraagt de raad om een achttal beleidskaders vast te stellen voor de huisvesting van internationale werknemers, short stay en long stay. Onderdeel hiervan is dat er in de gemeente geen concentratie komt van woningen voor arbeidsmigranten in een straat of buurt. Hoe er vervolgens invulling kan worden gegeven aan deze kaders zal in de loop van 2021 vorm moeten krijgen. Er volgt binnenkort nog een informatiebijeenkomst over de problematiek.

Besluit

Het amendement wordt aangenomen met 11 tegen 5 (CDA, SP en VVD zijn voor, D66 en PvdA zijn tegen).
Het voorstel wordt overigens conform vastgesteld, waarbij de nota voor kennisgeving is aangenomen in afwachting van een burgerparticipatietraject.
De motie van D66 wordt ingetrokken.

00:24:01 - 00:25:58 - J.W.G. van Bergen
00:26:00 - 00:26:26 - J.J. Hillebrand
00:26:33 - 00:27:36 - J.W.G. van Bergen
00:27:42 - 00:31:26 - H. Rodoe
00:31:30 - 00:34:41 - F.P.M. Pubben
00:34:47 - 00:35:46 - H. Rodoe
00:35:51 - 00:37:19 - F.P.M. Pubben
00:37:24 - 00:39:11 - J.J. Hillebrand
00:39:17 - 00:40:36 - H.J. van Essen
00:40:43 - 00:46:11 - R.T.M. Peperzak
00:46:15 - 00:46:46 - J.J. Hillebrand
00:46:54 - 00:47:57 - F.P.M. Pubben
00:48:02 - 00:51:18 - R.T.M. Peperzak
00:51:22 - 00:51:46 - H. Rodoe
00:51:50 - 00:52:26 - J.W.G. van Bergen
00:52:32 - 00:53:13 - J.J. Hillebrand
00:53:31 - 00:56:51 - R.T.M. Peperzak
00:56:56 - 00:59:11 - J.W.G. van Bergen
00:59:17 - 01:00:55 - H. Rodoe
01:00:58 - 01:04:26 - F.P.M. Pubben
01:04:32 - 01:08:11 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt de raad voor de APV aan te passen om de kwaliteit van kamerbewoning te borgen met handhaafbare regels voor de exploitant, het pand en de huurders. Er zal voortaan een exploitatievergunning nodig zijn, die ook weer kan worden ingetrokken als voorschriften worden overtreden. Aan het raadsvoorstel zijn twee afzonderlijke conceptraadsbesluiten gekoppeld, een raadsbesluit aanpassing APV en een wijziging van de legesverordening.

Besluit

Het voorstel wordt conform vastgesteld met 14 stemmen voor en twee tegen. De PvdA stemt tegen, de overige fracties voor.

01:08:26 - 01:10:11 - J.J. Hillebrand
01:10:19 - 01:12:06 - H. Rodoe
01:12:13 - 01:15:18 - J.J. Hillebrand
01:15:29 - 01:16:16 - J.W.G. van Bergen
01:16:31 - 01:19:29 - R.T.M. Peperzak
01:19:36 - 01:20:31 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor om het bestaande wegenbeleidsplan uit 2016 nog niet te vervangen, maar nog twee jaar geldend te laten zijn.

Besluit

Het voorstel wordt aangenomen met 13 tegen 3 stemmen, alleen D66 stemt tegen, de overige fracties stemmen voor.

01:21:09 - 01:24:01 - F.P.M. Pubben
01:26:40 - 01:29:16 - A.G.H. Reintjes
01:29:19 - 01:30:34 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor ten behoeve van herstel van het oude cultuurlandschap met Maasheggen een streefbeeld vast te stellen voor de hele Maasoever, waardoor in potentie en tezamen met de buurgemeenten het grootste aaneengesloten Maasheggengebied van Limburg zou kunnen ontstaan.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.
De motie wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 5 tegen, CDA, SP en VVD stemmen voor, PvdA en D66 tegen.

01:30:41 - 01:32:01 - B.Q. Nijst
01:32:06 - 01:32:26 - L.W.L. Brouwers
01:32:29 - 01:33:26 - B.Q. Nijst
01:33:31 - 01:34:19 - L.W.L. Brouwers
01:34:26 - 01:35:24 - A.M.H. Sonnemans
01:35:29 - 01:36:41 - J.G. Frentz
01:36:47 - 01:38:46 - J.W.G. van Bergen
01:38:51 - 01:39:51 - R.T.M. Peperzak
01:39:55 - 01:42:21 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor om de waterafvoerverordening te actualiseren in verband met de klimaatveranderingen en de bekostigingsproblematiek te wijzigen omdat die nu niet voldoende duidelijk is, soms onnodig duur voor inwoners en financiƫle risico's kent voor de gemeente. Hiertoe zijn aan dit voorstel twee afzonderlijke conceptraadsbesluiten gekoppeld.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

Het college stelt voor om een hoofdzakelijk technische actualisering vast te stellen van de bestaande Telecommunicatieverordening uit 1999 in een nieuwe Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, de APV in verband hiermee aan te passen en ook een wijziging in de tarieventabel van de Legesverordening.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

De werkgeverscommissie heeft een voornamelijk technische wijziging gemaakt van de verordening op de werkgeverscommissie met een beperkte aanpassing waar het gaat om het afleggen van verantwoording aan de raad, alsmede een nieuw aanwijzings- en delegatiebesluit. Vanwege de als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren formeel niet meer juiste aanstellingsformulering dient dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 gewijzigd te worden.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

Moties vreemd aan de orde van de agenda worden als apart agendapunt in twee termijnen behandeld.

Besluit

De oorspronkelijke motie (0) CDA, SP, VVD wordt ingetrokken.
Motie 1 wordt unaniem conform vastgesteld.
Motie 2 wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 5 tegen. CDA, SP, VVD stemmen voor en D66 en PvdA stemmen tegen.

01:42:23 - 01:46:11 - A.G.H. Reintjes
01:46:27 - 01:48:51 - L.W.L. Brouwers
01:48:56 - 01:50:51 - A.G.H. Reintjes
01:50:55 - 01:51:56 - L.W.L. Brouwers
01:52:00 - 01:52:36 - H. Rodoe
01:52:56 - 01:54:21 - A.M.H. Sonnemans
01:54:24 - 01:55:26 - A.G.H. Reintjes
01:55:31 - 01:58:21 - H. Rodoe
01:58:26 - 01:59:51 - L.W.L. Brouwers
01:59:56 - 02:01:21 - H. Rodoe
02:01:26 - 02:02:46 - L.W.L. Brouwers
02:02:58 - 02:03:26 - H. Rodoe
02:03:29 - 02:05:02 - A.M.H. Sonnemans
02:05:08 - 02:06:06 - H.J. van Essen
02:06:13 - 02:09:01 - R.T.M. Peperzak
02:09:17 - 02:10:01 - L.W.L. Brouwers
02:10:04 - 02:10:56 - A.M.H. Sonnemans
02:11:01 - 02:11:31 - L.W.L. Brouwers
02:11:36 - 02:12:01 - H. Rodoe
02:12:03 - 02:12:21 - A.G.H. Reintjes
02:32:45 - 02:33:51 - H.J. van Essen
02:33:54 - 02:35:51 - A.G.H. Reintjes
02:35:55 - 02:36:21 - A.M.H. Sonnemans
02:36:24 - 02:36:58 - L.W.L. Brouwers
02:37:03 - 02:40:39 - J.M.T. Teunissen

Er zijn geen vragen gesteld.

De vergadering sluit om 22.33 uur.