Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 7 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Vanuit huis
Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betreft een digitale besluitvormende raadsvergadering, die uitgezonden wordt via de website van de gemeente en via GennepNews.

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig zijn: H. Teunissen (voorzitter); van de raad: J. van Bergen, L. Brouwers, H. van Essen, H. Frentz, J. Hillebrand, A. Janssen, F. Knigge (tot 23.00 uur), B. Nijst, F. Pubben, R. Reinten, T. Reintjes, H. Rodoe, R. Rutten, A. Sonnemans, J. Sutmuller, en P. Wessels, van het college de wethouders Van Hulsteijn, Peperzak en Janssen en verder secretaris J. Nijland en griffier J. van der Knaap

In memoriam oud-raadslid mevr. M. de Bruijn-Struijk.

00:07:32 - 00:08:29 - J.M.T. Teunissen
00:08:44 - 00:10:11 - H. Rodoe
00:10:12 - 00:12:49 - J.M.T. Teunissen
00:12:50 - 00:13:46 - H. Rodoe

Besluit

Agendapunt 20 wordt na agendapunt 6 behandeld, overigens akkoord.

00:13:52 - 00:14:41 - J.M.T. Teunissen
00:14:50 - 00:15:04 - H.J. van Essen
00:15:08 - 00:16:53 - J.M.T. Teunissen

Er hebben zich geen inwoners gemeld.

Door de fractie D66 is de heer A. Mehlkop voorgedragen als te benoemen burgerraadslid. Een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven bestaat uit de heren Van Essen, Hillebrand en Rutten. Zij hebben voorafgaand aan de vergadering de geloofsbrieven reeds bestudeerd en er zal vanuit de commissie worden gerapporteerd. De heer Mehlkop legt de belofte af.
Zoals gebruikelijk komt een raadsvoorstel inzake benoeming van een burgerraadslid rechtstreeks in de besluitvormende raad.

Besluit

De raad besluit conform het voorstel. De heer Mehlkop legt de belofte af.

00:16:58 - 00:17:28 - J.J. Hillebrand
00:17:34 - 00:18:38 - J.M.T. Teunissen
00:18:40 - 00:19:07 - A.M.H. Sonnemans
00:19:09 - 00:19:51 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor de jaarstukken over 2020 vast te stellen. Het boekjaar 2020 sluit met een positief saldo van € 388.972 dat toegevoegd kan worden aan de algemene vrije reserve. Het auditcomité heeft in de voorbereidende raad van 25 mei een positief advies gegeven over de jaarstukken.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform aangenomen.
De motie van CDA, SP en VVD wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen, alleen de PvdA stemt tegen.

00:19:51 - 00:20:43 - J.W.G. van Bergen
00:20:44 - 00:25:08 - L.W.L. Brouwers
00:25:25 - 00:27:43 - A.G.H. Reintjes
00:27:44 - 00:32:10 - H. Rodoe
00:32:15 - 00:34:36 - J.M.T. Teunissen
00:34:41 - 00:36:26 - J.W.G. van Bergen
00:36:30 - 00:37:44 - H. Rodoe
00:37:47 - 00:39:23 - L.W.L. Brouwers
00:39:29 - 00:41:05 - A.G.H. Reintjes
00:41:15 - 00:42:50 - H. Rodoe
00:42:56 - 00:45:12 - L.W.L. Brouwers
00:45:19 - 00:47:10 - J.W.G. van Bergen
01:02:22 - 01:03:20 - H. Rodoe
01:03:27 - 01:04:16 - L.W.L. Brouwers
01:04:17 - 01:05:05 - A.G.H. Reintjes
01:05:09 - 01:05:56 - J.G. Frentz
01:05:57 - 01:06:42 - A.G.H. Reintjes
01:06:44 - 01:06:58 - P.H.B. Wessels
01:06:59 - 01:07:29 - J.W.G. van Bergen
01:07:33 - 01:07:59 - L.W.L. Brouwers
01:08:02 - 01:08:32 - J.W.G. van Bergen
01:08:40 - 01:10:07 - J.M.T. Teunissen

Het raadsvoorstel is nu aangeboden nadat op verzoek van uw raad eerst een informatiebijeenkomst met inwoners heeft plaatsgevonden op 22 maart jl.. De beleidsnota is naar aanleiding van de eerdere behandeling in de voorbereidende raad van 25 januari en de bewonersbijeenkomst van maart op onderdelen nog aangepast en ligt nu ter definitieve besluitvorming voor. Het college stelt voor de beleidsnota vast te stellen en een aanpassing van de APV goed te keuren.

Besluit

Amendement 1 wordt unaniem aangenomen.
Amendement 2 wordt verworpen met 10 stemmen tegen en 6 stemmen voor, alleen de  VVD en de SP stemmen voor.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

01:10:11 - 01:16:11 - H. Rodoe
01:16:14 - 01:22:30 - A.G.H. Reintjes
01:22:36 - 01:24:20 - J.G. Frentz
01:24:23 - 01:27:15 - J.J. Hillebrand
01:27:19 - 01:27:41 - R.J.M. Rutten
01:27:46 - 01:28:20 - H. Rodoe
01:28:24 - 01:29:56 - J.J. Hillebrand
01:30:03 - 01:30:43 - H. Rodoe
01:30:47 - 01:31:51 - J.J. Hillebrand
01:31:56 - 01:36:46 - A.M.H. Sonnemans
01:36:48 - 01:51:18 - J.A van Hulsteijn
01:51:26 - 01:55:21 - R.T.M. Peperzak
01:55:25 - 01:55:57 - A.M.H. Sonnemans
01:56:00 - 01:56:18 - R.T.M. Peperzak
01:56:20 - 01:58:22 - J.M.T. Teunissen
01:58:23 - 01:58:57 - J.G. Frentz
01:59:01 - 02:00:00 - J.A van Hulsteijn
02:00:05 - 02:00:21 - H. Rodoe
02:00:26 - 02:00:38 - A.G.H. Reintjes
02:00:38 - 02:01:16 - J.J. Hillebrand
02:01:21 - 02:01:33 - A.M.H. Sonnemans

Het college stelt u voor in te stemmen met (de ambities van) de definitieve RES 1.0, welke als dynamisch document elke twee jaar zal worden herzien. Het is de bedoeling dat de gezamenlijke gemeenteraden van Noord- en Midden-Limburg, alsmede de provincie en het Waterschap de RES vaststellen zodat deze op 1 juli 2021 kan worden ingediend bij het Rijk.

Besluit

Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 3 tegen, alleen de VVD stemt tegen.
De motie van de SP wordt unaniem aangenomen, met inachtneming van de interpretatie van de wethouder.

02:03:27 - 02:06:43 - L.W.L. Brouwers
02:06:51 - 02:09:51 - J.W.G. van Bergen
02:09:57 - 02:10:29 - L.W.L. Brouwers
02:10:33 - 02:10:43 - J.W.G. van Bergen
02:10:47 - 02:11:57 - B.Q. Nijst
02:12:08 - 02:14:37 - F.P.M. Pubben
02:14:43 - 02:16:40 - H.J. van Essen
02:17:12 - 02:21:20 - R.T.M. Peperzak
02:21:26 - 02:25:18 - J.M.T. Teunissen

Net als vorig jaar is geprobeerd alle jaarstukken van de grote gemeenschappelijke regelingen in één cyclus te behandelen. Verwezen wordt tevens naar het regionale dashboard: https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard met daarop alle achtergrondinformatie over de betreffende (grote) gemeenschappelijke regelingen.
Het college stelt u voor namens Gennep een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 en de jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio. De toegezegde en aangekondigde kerntakendiscussie wordt naar verwachting in het najaar afgerond. Gennep zou het principe van "nieuw voor oud" voor die discussie nogmaals willen communiceren.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

02:25:22 - 02:26:27 - A. Janssen
02:26:28 - 02:30:14 - R.T.M. Peperzak
02:30:16 - 02:32:28 - A. Janssen
02:32:35 - 02:33:26 - R.T.M. Peperzak
02:33:28 - 02:36:24 - F.J. Knigge
02:36:29 - 02:37:35 - J.J. Hillebrand
02:37:37 - 02:39:12 - F.J. Knigge
02:39:19 - 02:39:51 - J.M.T. Teunissen
02:40:00 - 02:42:48 - J.J. Hillebrand
02:43:05 - 02:45:56 - J.W.G. van Bergen
02:45:58 - 02:47:31 - A.M.H. Sonnemans
02:47:37 - 02:47:53 - J.M.T. Teunissen
02:48:02 - 02:48:54 - A. Janssen
02:49:13 - 02:49:46 - J.J. Hillebrand
02:49:49 - 02:51:16 - R.T.M. Peperzak
02:51:27 - 02:52:53 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling MGR en geen zienswijze in te dienen. Met de verantwoording 2020 zou voor het eerst goed inzicht zijn in de activiteiten van de regeling. De kosten stijgen in 2022, waardoor er door Gennep bijna € 17.000 extra betaald zal moeten worden, hetgeen in de begroting 2022 zal worden meegenomen. Er volgt nog een evaluatie van het project sturing en inkoop en dan kan het financiële rendement van de extra formatie worden bepaald.

Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem conform aangenomen.

02:52:59 - 02:54:41 - P.H.B. Wessels
02:54:43 - 02:57:35 - F.P.M. Pubben
02:57:41 - 03:00:07 - J.J.M. Sutmuller
03:00:18 - 03:02:37 - H.J. van Essen
03:02:40 - 03:03:43 - J.M.T. Teunissen
03:03:49 - 03:04:29 - F.J. Knigge
03:04:33 - 03:04:57 - L.W.L. Brouwers
03:04:58 - 03:06:06 - J.M.T. Teunissen
03:06:08 - 03:07:22 - R.J.M. Rutten
03:07:25 - 03:07:43 - H.J. van Essen
03:08:06 - 03:08:56 - P.H.B. Wessels
03:09:00 - 03:09:23 - J.M.T. Teunissen
03:09:27 - 03:13:12 - A. Janssen

Het college stelt u voor in te stemmen met de jaarstukken van de BsGW, maar een zienswijze op te nemen met betrekking tot de alsmaar stijgende proceskosten, die samenhangen met de no-cure-no-pay-werkwijze van bureaus die namens inwoners bezwaar maken tegen WOZ-waarderingen.

Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem conform aangenomen.

Het college stelt voor af te zien van het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming van de Regionale uitvoeringsdienst RUD. Er is sprake van een geringe uitzetting van de begroting die binnen het beschikbare budget kan worden opgevangen.

Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem conform aangenomen.

Nadat de raad in juni 2020 de verordening starterslening had vastgesteld heeft de provincie in april dit jaar een verordening met verruimde voorwaarden vastgesteld die ook in de Gennepse verordening opgenomen kunnen worden. Het college stelt u voor de aangepaste verordening vast te stellen.

Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem conform aangenomen.

Het college stelt u voor akkoord te gaan met het herstellen van een fout in de tarieventabel 2021 die u in december 2020 heeft vastgesteld, nadat is gebleken dat de bouw- en omgevingsleges te hoog zijn vastgesteld, door deze te indexeren.

Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem conform aangenomen.

Besluit

De motie van de PvdA wordt verworpen met 13 stemmen tegen en 2 voor. Alleen de PvdA stemt voor.
De motie van het CDA, SP en VVD wordt met 10 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. CDA, SP en VVD stemmen voor, D66 en PvdA tegen de motie.

03:14:44 - 03:15:31 - A.G.H. Reintjes
03:15:33 - 03:16:11 - J.G. Frentz
03:16:19 - 03:18:25 - J.M.T. Teunissen
03:18:31 - 03:20:18 - P.H.B. Wessels
03:20:20 - 03:21:27 - J.M.T. Teunissen
03:21:28 - 03:22:45 - R.J.M. Rutten
03:22:47 - 03:24:02 - J.M.T. Teunissen

De vergadering sluit om 23.20 uur.