Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 8 maart 2021

20:00 - 23:00

Locatie:
Vanuit huis
Voorzitter:
J.M.T. Teunissen
Toelichting:

Het betreft een digitale besluitvormende raadsvergadering, die uitgezonden wordt via de website van de gemeente en via GennepNews.

Agendapunten

Het college stelt voor de beleidsnotitie voor voor- en vroegschoolse educatie vast te stellen, waarmee u zou besluiten de ontwikkeling van alle peuters te stimuleren met een laagdrempelig en financieel toegankelijk aanbod en te voorzien in een aanbod aan kwalitatief hoogwaardige voorschoolse educatie en een brede definitie te hanteren voor dit soort educatie.

Het college stelt voor om een krediet van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop en bouw van de semipermanente sporthal aan de Picardie en een begrotingswijziging hiertoe vast te stellen.

Het college stelt de raad voor het Groenbeleidsplan voor de komende 10 jaar vast te stellen waarbij u zou besluiten om het huidige openbaar-groennetwerk in stand te houden, er natuur-inclusief gewerkt wordt met aandacht voor herstel van ecosystemen en herstel van biodiversiteit, er rekening wordt gehouden met klimaateffecten en er meer uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van onderhoudswerkzaamheden en er geïnvesteerd wordt in een effectief partnerschap tussen betrokken partijen.

De nota geeft een overzicht van alle relevante aspecten van materiële vaste activa in relatie tot de begroting en de verantwoording met als belangrijkste wijziging dat investeringen tot € 25.000 (en niet meer vanaf € 10.000) niet meer geactiveerd worden. Elke vier jaar dient een nota afschrijvingsbeleid te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Inmiddels is ook het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd en deze wijzigingen dienden doorgevoerd te worden in de werkwijze. Het auditcomité heeft zich op 1 februari jl. gebogen over de nota en adviseert positief over dit voorstel.

Zoals inmiddels gebruikelijk moet de raad het besluit nemen om een aanvraag voor een suppletiebijdrage aan het Rijk (BZK) te doen om bommen op te ruimen. Het gaat hier om gemeentelijke kosten bij de reconstructies  van het Schuttersplein in Milsbeek en de Margrietstraat Gennep tot een totaal bedrag van ca. € 18.000, zijnde 70% van de werkelijke kosten.

Het college stelt voor de regionale Nota bodembeheer Noord-Limburg vast te stellen en de vastgestelde bodemkwaliteitskaarten van de deelnemende Noord-Limburgse en Noord-Brabantse en MARN-gemeenten te erkennen als zogenoemde milieu-hygiënische verklaring. U wordt tevens gevraagd de vaststelling van eventuele veranderingen te delegeren aan het college, arseen en chroom in alle verkennende (water-)bodemonderzoeken mee te nemen en dat een betreffend onderzoeksrapport maar 5 jaar geldend zal zijn.