Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 8 maart 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Vanuit huis
Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betreft een digitale besluitvormende raadsvergadering, die uitgezonden wordt via de website van de gemeente en via GennepNews.

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig zijn: burgemeester Teunissen (voorzitter), van de raad de heren Van Bergen, Brouwers, Van Essen, Frentz, Hillebrand, mevr. Janssen (gedeeltelijk, tot en met agendapunt 6), de heren Knigge, Mulder, Nijst, Pubben, Reinten, Reintjes, Rodoe, Rutten, mevr. Sonnemans, de heren Sutmuller, Wessels en van het college wethouders Van Hulsteijn, Peperzak, Janssen en mevr. Nijland (secretaris) en verder de heer Van der Knaap (griffier)

00:00:17 - 00:00:48 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De raad besluit van de agendapunten 6 en 8 alsnog B2-onderwerpen te maken, overigens conform.

00:00:48 - 00:01:20 - H.J. van Essen
00:01:32 - 00:01:53 - J.J. Hillebrand
00:01:53 - 00:02:27 - J.M.T. Teunissen
00:02:27 - 00:02:34 - J.J. Hillebrand
00:02:34 - 00:05:08 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor de beleidsnotitie voor voor- en vroegschoolse educatie vast te stellen, waarmee u zou besluiten de ontwikkeling van alle peuters te stimuleren met een laagdrempelig en financieel toegankelijk aanbod en te voorzien in een aanbod aan kwalitatief hoogwaardige voorschoolse educatie en een brede definitie te hanteren voor dit soort educatie.

Besluit

De raad besluit unaniem conform voorstel.

00:05:08 - 00:07:48 - A. Janssen
00:07:57 - 00:08:47 - R.J.M. Rutten
00:08:55 - 00:11:01 - J.J. Hillebrand
00:11:01 - 00:11:18 - J.M.T. Teunissen
00:11:18 - 00:13:48 - P.H.B. Wessels
00:13:59 - 00:14:50 - F.J. Knigge
00:14:50 - 00:15:10 - J.M.T. Teunissen
00:15:10 - 00:17:25 - R. Janssen
00:17:25 - 00:17:33 - J.M.T. Teunissen
00:17:33 - 00:18:32 - J.J. Hillebrand
00:18:32 - 00:19:41 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor om een krediet van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop en bouw van de semipermanente sporthal aan de Picardie en een begrotingswijziging hiertoe vast te stellen.

Besluit

Het amendement van D66 wordt afgewezen met 12 tegen 3 stemmen, alleen de fractie van D66 stemt voor.
Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld met een stemverklaring van D66, dat er zorgen zijn dat de zaal niet 100% efficiënt gebruikt kan gaan worden nu het amendement is verworpen.

00:19:41 - 00:20:35 - A.M.H. Sonnemans
00:20:35 - 00:20:57 - J.M.T. Teunissen
00:20:57 - 00:23:42 - R.T.M. Peperzak
00:23:43 - 00:24:25 - J.M.T. Teunissen
00:24:25 - 00:25:42 - H.J. van Essen
00:25:48 - 00:27:33 - J.J. Hillebrand
00:27:41 - 00:29:28 - R.J.M. Rutten
00:29:40 - 00:30:37 - B.Q. Nijst
00:30:51 - 00:32:48 - A.M.H. Sonnemans
00:32:48 - 00:35:03 - J.M.T. Teunissen
00:35:25 - 00:35:38 - A.M.H. Sonnemans
00:35:38 - 00:37:19 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt de raad voor het Groenbeleidsplan voor de komende 10 jaar vast te stellen waarbij u zou besluiten om het huidige openbaar-groennetwerk in stand te houden, er natuur-inclusief gewerkt wordt met aandacht voor herstel van ecosystemen en herstel van biodiversiteit, er rekening wordt gehouden met klimaateffecten en er meer uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van onderhoudswerkzaamheden en er geïnvesteerd wordt in een effectief partnerschap tussen betrokken partijen.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

00:37:21 - 00:39:57 - J.J. Hillebrand
00:40:03 - 00:40:50 - H.J. van Essen
00:40:59 - 00:42:45 - P.H.B. Wessels
00:42:45 - 00:43:06 - J.M.T. Teunissen
00:43:06 - 00:44:39 - R.T.M. Peperzak
00:44:39 - 00:46:26 - J.M.T. Teunissen

De nota geeft een overzicht van alle relevante aspecten van materiële vaste activa in relatie tot de begroting en de verantwoording met als belangrijkste wijziging dat investeringen tot € 25.000 (en niet meer vanaf € 10.000) niet meer geactiveerd worden. Elke vier jaar dient een nota afschrijvingsbeleid te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Inmiddels is ook het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd en deze wijzigingen dienden doorgevoerd te worden in de werkwijze. Het auditcomité heeft zich op 1 februari jl. gebogen over de nota en adviseert positief over dit voorstel.

Besluit

De raad besluit unaniem conform voorstel.

Zoals inmiddels gebruikelijk moet de raad het besluit nemen om een aanvraag voor een suppletiebijdrage aan het Rijk (BZK) te doen om bommen op te ruimen. Het gaat hier om gemeentelijke kosten bij de reconstructies  van het Schuttersplein in Milsbeek en de Margrietstraat Gennep tot een totaal bedrag van ca. € 18.000, zijnde 70% van de werkelijke kosten.

Besluit

De raad besluit unaniem conform voorstel.

Het college stelt voor de regionale Nota bodembeheer Noord-Limburg vast te stellen en de vastgestelde bodemkwaliteitskaarten van de deelnemende Noord-Limburgse en Noord-Brabantse en MARN-gemeenten te erkennen als zogenoemde milieu-hygiënische verklaring. U wordt tevens gevraagd de vaststelling van eventuele veranderingen te delegeren aan het college, arseen en chroom in alle verkennende (water-)bodemonderzoeken mee te nemen en dat een betreffend onderzoeksrapport maar 5 jaar geldend zal zijn.

Besluit

De raad besluit unaniem conform voorstel.

Moties worden altijd in twee termijnen behandeld, Moties vreemd aan de orde aan het eind van de agenda.

Besluit

De motie wordt ingetrokken met dien verstande dat alle namen van vertrekkende medewerkers, die dat expliciet op prijs stellen, worden doorgegeven aan de raad.

Het CDA heeft vragen gesteld over de gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en überhaupt over het faciliteren van verenigingen.
D66 over het dossier Gennepermolen en
de VVD over de dreigende sluiting van Xieje.

00:51:14 - 00:52:33 - J.J.M. Sutmuller
00:52:48 - 00:53:57 - R.T.M. Peperzak
00:53:57 - 00:54:24 - J.M.T. Teunissen
00:54:24 - 00:55:07 - F.P.M. Pubben
00:55:20 - 00:55:28 - R.J.M. Rutten
00:55:28 - 00:55:53 - J.M.T. Teunissen
00:55:53 - 00:57:19 - R.J.M. Rutten
00:57:25 - 00:58:50 - R.T.M. Peperzak
00:58:58 - 00:59:13 - H.J. van Essen
00:59:20 - 01:00:25 - H. Rodoe
01:00:30 - 01:01:25 - R.T.M. Peperzak
01:01:33 - 01:01:41 - J.M.T. Teunissen
01:01:41 - 01:01:46 - R.J.M. Rutten
01:01:48 - 01:02:23 - R.T.M. Peperzak
01:02:23 - 01:02:41 - J.M.T. Teunissen
01:02:41 - 01:03:24 - F.P.M. Pubben
01:03:28 - 01:03:54 - R.T.M. Peperzak
01:03:56 - 01:04:20 - F.P.M. Pubben
01:04:30 - 01:06:10 - H. Rodoe
01:06:18 - 01:08:00 - J.A van Hulsteijn
01:08:00 - 01:08:15 - J.M.T. Teunissen
01:08:15 - 01:08:32 - R.J.M. Rutten
01:08:32 - 01:09:22 - J.M.T. Teunissen

De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur.

00:47:42 - 00:49:29 - F.P.M. Pubben
00:49:29 - 00:50:03 - J.M.T. Teunissen
00:50:03 - 00:50:32 - F.P.M. Pubben
00:50:32 - 00:51:14 - J.M.T. Teunissen