Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

maandag 30 mei 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raad- en trouwzaal
Voorzitter
J.M.T. Teunissen

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig: H. Teunissen (voorzitter), D. Artz, J. van Bergen, B. Bosten, L. Brouwers, Y. Cillessen, D. van Dijck, H. Frentz, J. Hillebrand, L. Hoetink, M. van den Hoogen, J. van Hulsteijn, A. Mehlkop, B. Nijst, F. Pubben, T. Reintjes, R. Rutten, A. Sonnemans, wethouders R. Peperzak en R. Janssen, secretaris J. Nijland en griffier J. van der Knaap

00:00:57 - 00:01:17 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

00:07:02 - 00:07:15 - J.M.T. Teunissen

Er hebben zich geen inwoners gemeld.

00:07:16 - 00:07:22 - J.M.T. Teunissen

Alvorens over te gaan tot benoeming van mevrouw Bosten zal afscheid worden genomen van het vertrekkende raadslid, de heer H. Rodoe.
Mevrouw Bosten zal de belofte afleggen.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

00:07:59 - 00:08:23 - J.M.T. Teunissen
00:11:53 - 00:14:33 - J.A van Hulsteijn
00:14:34 - 00:14:58 - J.M.T. Teunissen
00:15:37 - 00:15:40 - B.A. Bosten
00:15:41 - 00:16:16 - J.M.T. Teunissen

De heer Sutmuller kan worden benoemd als de commissie tot onderzoek van zijn geloofsbrieven een positief advies hierover heeft afgegeven. De commissie, die voorafgaande aan de vergadering de geloofsbrieven heeft onderzocht bestaat uit de heren Brouwers, Frentz en Hoetink. De heer Sutmuller zal de eed afleggen.
De heren Hoenselaar, Weren en Wesseldijk zijn reeds benoemd op 19 april jl. maar zullen nog beëdigd moeten worden.
De heren Hoenselaar en Weren zullen de eed afleggen, de heer Wesseldijk zal de belofte afleggen.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

00:16:30 - 00:17:04 - J.M.T. Teunissen
00:17:05 - 00:17:41 - J.G. Frentz
00:17:42 - 00:18:26 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt voor in te stemmen met de jaarrekening en overige jaarstukken over 2021. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.701.500 waarbij voorgesteld wordt om € 152.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling, € 268.500 aan de bestemmingsreserve sociaal domein zodat deze weer komt op € 1 miljoen, om € 164.000 toe te voegen aan de middelen algemene uitkering en het restant van € 1.117.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.
De heer Rutten heeft namens het auditcomité al in de voorbereidende raad een positief advies gegeven over de behandeling van de jaarstukken.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem conform vastgesteld.

00:21:38 - 00:22:55 - J.M.T. Teunissen
00:22:56 - 00:27:41 - A.G.H. Reintjes
00:27:42 - 00:27:47 - J.M.T. Teunissen
00:27:48 - 00:31:16 - B.Q. Nijst
00:31:17 - 00:31:23 - J.M.T. Teunissen
00:31:24 - 00:32:04 - D.H.J. Artz
00:32:05 - 00:32:09 - J.M.T. Teunissen
00:32:10 - 00:33:18 - J.G. Frentz
00:33:19 - 00:36:57 - M.G. van den Hoogen
00:36:58 - 00:37:05 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt in lijn met het regionale voorstel voor een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de Belastingsamenwerking gemeenten en waterschap die ingaat op de forse voorziene kostenstijging en een dubbeltelling in het weerstandsvermogen en de post onvoorzien. De Kadernota 2023, de bestuursrapportage 4e kwartaal 2021 en de kadernota risicomanagement en de concept jaarrekening kan de gemeenteraad voor kennisgeving aannemen.
Zie voor meer informatie over de BsGW https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard.

Besluit

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel inclusief de aangevulde zienswijze.

00:37:06 - 00:37:53 - J.M.T. Teunissen
00:37:54 - 00:39:48 - J.A van Hulsteijn
00:39:49 - 00:40:03 - L.G. Hoetink
00:40:04 - 00:40:11 - Y.H.J.M. Cillessen
00:40:12 - 00:40:41 - J.M.T. Teunissen

Het college stelt in lijn met de voorstellen vanuit de regio voor om zienswijzen in te dienen op zowel de jaarrekening als de begroting van de Veiligheidsregio. De jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit met een positief saldo van € 409.000. De risicoparagraaf zou alleen uitgebreid moeten worden met de impact van de ontwikkeling van de inflatie, de oorlog in Oekraïne, de herverdelingseffecten van het gemeentefonds en de strategische huisvestingsdiscussie en het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel. Daartoe is een zienswijze opgesteld namens de raden.
Zie voor een overzicht van wat de Veiligheidsregio doet: https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

Besluit

De raad stemt unaniem conform voorstel.

00:40:42 - 00:40:49 - J.M.T. Teunissen

D66 heeft verzocht om behandeling van de antwoorden van het college over het project Rozenbroek.

Besluit

De raad verwerpt de motie van treurnis Van Hulsteijn met 11 tegen 6, de fracties van CDA, VVD, SP, ELsss stemmen tegen en de fracties van D66 en PvdA stemmen voor.
De raad verwerpt de motie van treurnis Peperzak met 11 tegen 6, de fracties van CDA, VVD, SP, ELsss stemmen tegen en de fracties van D66 en PvdA stemmen voor.

00:41:02 - 00:41:23 - J.M.T. Teunissen
00:41:24 - 00:43:20 - A. Mehlkop
00:43:21 - 00:43:35 - J.M.T. Teunissen
00:43:36 - 00:45:19 - J.A van Hulsteijn
00:45:20 - 00:45:46 - A. Mehlkop
00:45:47 - 00:46:07 - B.Q. Nijst
00:46:08 - 00:46:13 - J.M.T. Teunissen
00:46:14 - 00:47:21 - R.T.M. Peperzak
00:47:22 - 00:47:39 - J.M.T. Teunissen
00:53:56 - 00:54:34 - A. Mehlkop
00:54:35 - 00:55:04 - J.M.T. Teunissen
00:55:05 - 00:57:29 - A. Mehlkop
00:57:30 - 00:58:02 - J.M.T. Teunissen
01:06:30 - 01:08:56 - A.G.H. Reintjes
01:08:57 - 01:09:37 - B.Q. Nijst
01:09:38 - 01:12:20 - L.W.L. Brouwers
01:12:21 - 01:13:14 - J.G. Frentz
01:13:15 - 01:13:19 - J.M.T. Teunissen
01:13:20 - 01:14:10 - D.H.J. Artz
01:14:11 - 01:16:30 - A. Mehlkop
01:16:31 - 01:16:35 - J.M.T. Teunissen
01:16:36 - 01:18:05 - A.G.H. Reintjes
01:18:06 - 01:18:36 - L.W.L. Brouwers
01:18:37 - 01:19:02 - A.G.H. Reintjes
01:19:03 - 01:19:15 - L.W.L. Brouwers
01:19:16 - 01:20:29 - R.T.M. Peperzak
01:21:24 - 01:21:36 - J.M.T. Teunissen
01:21:37 - 01:24:36 - J.A van Hulsteijn
01:24:37 - 01:24:55 - J.M.T. Teunissen
01:24:56 - 01:25:15 - L.W.L. Brouwers
01:25:16 - 01:25:40 - A. Mehlkop
01:25:41 - 01:26:08 - J.M.T. Teunissen
01:26:27 - 01:26:40 - J.G. Frentz
01:26:41 - 01:27:05 - J.M.T. Teunissen
01:27:06 - 01:27:17 - J.G. Frentz
01:27:18 - 01:27:25 - J.M.T. Teunissen
01:27:50 - 01:33:01 - J.J. Hillebrand
01:33:02 - 01:33:20 - J.M.T. Teunissen
01:33:21 - 01:37:15 - F.P.M. Pubben
01:37:16 - 01:37:25 - J.M.T. Teunissen
01:37:26 - 01:42:08 - J.J. Hillebrand
01:42:09 - 01:42:55 - A.M.H. Sonnemans
01:42:56 - 01:43:03 - J.M.T. Teunissen
01:43:04 - 01:44:08 - R.J.M. Rutten
01:44:09 - 01:44:26 - J.M.T. Teunissen
01:44:27 - 01:45:12 - B.Q. Nijst
01:45:13 - 01:45:56 - J.G. Frentz
01:45:57 - 01:46:07 - J.M.T. Teunissen
01:46:08 - 01:48:22 - J.J. Hillebrand
01:48:23 - 01:48:30 - J.M.T. Teunissen
01:48:31 - 01:52:57 - R. Janssen
01:52:58 - 01:53:13 - F.P.M. Pubben
01:53:14 - 01:53:26 - R. Janssen
01:53:27 - 01:53:43 - F.P.M. Pubben
01:53:44 - 01:54:35 - R. Janssen
01:54:36 - 01:55:28 - J.M.T. Teunissen
01:55:29 - 01:55:37 - B.Q. Nijst
01:55:38 - 01:55:49 - J.M.T. Teunissen
01:55:50 - 01:55:56 - J.J. Hillebrand
01:55:57 - 01:56:09 - J.M.T. Teunissen
02:10:51 - 02:11:52 - J.J. Hillebrand
02:11:53 - 02:12:19 - J.M.T. Teunissen
02:12:20 - 02:12:29 - R. Janssen
02:12:30 - 02:12:57 - J.M.T. Teunissen
02:12:58 - 02:15:12 - F.P.M. Pubben
02:15:13 - 02:15:43 - J.J. Hillebrand
02:15:44 - 02:15:57 - F.P.M. Pubben
02:15:58 - 02:16:28 - A.M.H. Sonnemans
02:16:29 - 02:16:42 - R.J.M. Rutten
02:16:43 - 02:17:35 - B.Q. Nijst
02:17:36 - 02:18:15 - J.J. Hillebrand
02:18:16 - 02:18:34 - B.Q. Nijst
02:18:35 - 02:19:22 - J.J. Hillebrand
02:19:23 - 02:19:51 - J.G. Frentz
02:19:52 - 02:20:30 - J.M.T. Teunissen
01:27:26 - 01:27:31 - J.M.T. Teunissen

Besluit

De gewijzigde motie wordt verworpen met 10 tegen 7, PvdA, D66 en SP zijn voor, de andere partijen zijn tegen.

De vergadering sluit om 22.25 uur.