Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

dinsdag 21 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raad- en trouwzaal

Voorzitter
M. van den Hoogen

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4
  Inspreekmoment inwoners
 5. 5

  Fracties kunnen stukken agenderen voor een volgende voorbereidende raad en daartoe een motiveringsformulier invullen zodat iedereen weet waarom een bepaald stuk wordt geagendeerd. Het motiveringsformulier wordt toegezonden door de griffie.

 6. 6

  Het college stelt voor de jaarstukken 2023 vast te stellen. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van ruim € 11,5 miljoen. Het college stelt voor daarvan € 3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve weerstandsvermogen en € 5,1 miljoen aan de algemene vrije reserve, € 3 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten en € 115.00 aan die van het sociaal domein en € 318.000 aan die van de Lob van Gennep. Het college stelt tevens voor akkoord te gaan met de overheveling van budgetten van 2023 naar 2024 en om € 2,3 miljoen aan krediet beschikbaar te stellen voor terugkoop van Maessen van grond op ‘De Brem’ tegen de vooraf afgesproken prijs van € 25/m2.

 7. 7

  Het college stelt voor naar aanleiding van enkele beroepen en een advies van de Stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB) het bestemmingsplan Verbindingsweg op enkele punten te actualiseren of verduidelijken. Het gaat om de (vermindering van) de stikstofdepositie, het MER-beoordelingsbesluit, verkeer, landschappelijke inpassing met bomen en soortenbescherming. Het college adviseert voorts geen plan- of projectmilieueffectrapport meer op te stellen en het bestemmingsplan opnieuw en op de in het conceptbesluit opgenomen punten gewijzigd vast te stellen.

  Bijlagen

 8. 8

  Eind vorig jaar heeft u als raad een zienswijze ingediend op de conceptcentrumregeling RES NML. Die had betrekking op twee punten: borging van sturing op de uitvoering van de basistaken van de centrumgemeente en een uittreedtermijn van twee jaar. Beide punten zijn in overweging genomen en van een reactie voorzien. De voorstellen zijn niet een-op-een overgenomen, maar het college kan zich vinden in de reactie van de RES NML-organisatie. Gelet op het voorgaande, stelt het college voor hem toestemming te verlenen tot het besluiten tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling RES NML.

 9. 9

  Het college stelt voor het wijzigingsplan voor "Hoenderweg Ottersum" vast te stellen waardoor vanwege gewijzigde marktomstandigheden 19 extra woningen toegevoegd kunnen worden in fasen 4 en 5 van het totaalplan "Hoenderpark". Er is een zienswijze ingediend die ook weer is ingetrokken.

 10. 10

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Hommersumseweg 46a te Heijen vast te stellen teneinde een woning te realiseren in de voormalige boerderij aldaar. Er is een zienswijze ingediend die leidt tot een aanpassing. De belangrijkste wijzigingen zijn het opnemen van bouwvlakken voor de woning(en) en het opnemen van een aanduiding waarbinnen de parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.

 11. 11

  Het college stelt voor het bestemmingsplan ‘Biezendijk 5 Ottersum’ vast te stellen. Het plan ziet op het saneren van een voormalige nertsenhouderij en intensieve veehouderij ten behoeve van de ontwikkeling van een productie- en gebruiksgerichte paardenhouderij met ondergeschikte detailhandel en horeca. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 12. 13

  Het college stelt voor, in lijn met het regionale advies hierover, een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 van de BsGW. Het gaat dan om opmerkingen over de proceskosten en de ontbrekende informatie naar aanleiding van aanbevelingen van de rekenkamer. Het voorstel is tevens om eventuele extra kosten op te vangen binnen de eigen exploitatie van de BsGW.
  Bij de agenda is een gewijzigd raadsvoorstel met bijlagen opgenomen (definitief en één met wijzigingen in rood bijgehouden).
  De reden is dat de accountant van mening was dat de kosten van het traject organisatievernieuwing (OOP) van € 4 miljoen geheel in 2023 genomen moesten worden. Dat leidt tot een lagere dotatie van de deelnemers in de jaren 2024 tot en met 2027 tot dat totale bedrag van € 4 miljoen.

  Bijlagen

 13. 15

  Het CDA heeft een verzoek tot agendering gedaan en vragen gesteld over de (financiële) toekomst van Intos.

 14. 16
  Het stellen van vragen aan het college
 15. 17
  Sluiting