Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 25 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.M.T. Teunissen
Toelichting

Het betreft een online-vergadering.

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig: de heer H. Teunissen, voorzitter, van de CDA-fractie de heren Reintjes en Van Dijck, van de SP de heren Frentz en Van Essen, van de VVD de heren Rodoe en Logcher, van D66 mevrouw Sonnemans en de heren Van Est en Pubben en van de PvdA de heer Hillebrand en mevrouw Gijsbers. Verder aanwezig de wethouders Peperzak, Van Hulsteijn en Janssen, alsmede gemeentesecretaris mevrouw Nijland en griffier de heer Van der Knaap.

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

Er hebben zich geen inwoners gemeld.

Besluit

C3. Het raadsvoorstel begrotingswijziging VRLN komt in december.
Overigens wordt de lijst voor kennisgeving aangenomen.

Het college stelt voor om de de Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen, welke volgens de trimesterrapportage in financieel opzicht een gunstiger uitkomst heeft dan gepresenteerd en tevens om de kredieten zoals opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma, jaarschijf 2022, met een totale omvang van € 7.071.850 beschikbaar te stellen.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als B2-stuk in de besluitvormende raad.

Het college stelt voor om kennis te nemen van de 2e trimesterrapportage en de doorrekening van de septembercirculaire die gunstig uitpakt, alsmede om de kredieten tot een omvang van € 135.000 bij te stellen. De voorzitter van het auditcomité zal mondeling advies uitbrengen over de trimesterrapportage.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk in de besluitvormende raad.

Het college stelt voor om het bestemmingsplan vast te stellen voor een woonzorgcomplex met 18 woon-zorgappartementen en 1 dienstwoning, 8 rijwoningen en 4 levensloopbestendige twee-onder-1-kap woningen aan de Draaischijf te Milsbeek en tevens om in te stemmen met de reacties op de ingediende zienswijzen.
De heer Rodoe doet niet mee aan de beraadslagingen.

Besluit

De voorbereidende raad adviseert tot agendering als A-stuk in de besluitvormende raad.

Door de fractie CDA is in de voorbereidende raad van 13 september 2021 het verzoek gedaan om het navolgende stuk te agenderen:
A27. Mail van H. de Weert inzake verkeerssituatie Ottersum.

Toelichting om bovengenoemde document te agenderen is bijgevoegd.

De vergadering sluit om 22.30 uur.