Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende raadsvergadering

maandag 6 december 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Raad- en trouwzaal
Voorzitter
H. Rodoe
Toelichting

Het betreft een online. De vergadering is te volgen via de website van de gemeente.

Uitzending

Agendapunten

Aanwezig: H. Rodoe (voorzitter), R. Reinten en G. Cloïn (CDA), Mevr. H. Frentz en H.J. van Essen (SP), F. Knigge en C. Logcher (VVD), P. Wessels en F. Pubben (D66), J. Hillebrand en mevr. Van Lieshout (PvdA), van het college H. Teunissen, R. Peperzak, mevr. J. van Hulsteijn, R. Janssen en B. Nederveen, J. van der Knaap (griffier)
Verder aanwezig namens de organisatie: mevr. J. Bouter, R. Bergvoet, mevr. E. Wichard, E. de Maeyer, mevr. M. Belliot en R. Jansen.

Besluit

De agenda wordt conform vastgesteld.

Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Het college stelt voor als raad akkoord te gaan met een regionaal opgesteld beleidsplan waarin de transformatie naar meer preventief en integraal werken centraal staan. Om het beroep op meer specialistische en dure zorg af te doen nemen wordt aangestuurd op het gebruik van meer lichte vormen van ondersteuning. De nota gaat in op brede aspecten van de jeugdzorg.

Besluit

De VR adviseert tot agendering als B2-voorstel.

Het college stelt voor in te stemmen met het ook door het college van Mook en Middelaar ondersteunde voorstel om de gemeenschappelijke regeling IWGM te ontbinden. Hierdoor kan Intos slagvaardiger worden en zal de gemeente Gennep voortaan het toekomstig bestuur ervan gaan vormen. Met Mook en Middelaar zal een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten. Deze structuurwijziging heeft geen gevolgen voor de werknemers.

Besluit

De VR adviseert tot agendering als A-voorstel

Het college stelt voor om in te stemmen met de technische aanpassingen van de verordening op het gebied van regionale sturing en inkoop en de doordecentralisatie van beschermd wonen. Voorts stelt het college voor in te stemmen met
het regionaal afgestemde uitgangspunt dat er één vervoerstarief geldt voor alle inwoners die betrokken zijn bij de Regiotaxi van Omnibuzz, dat is gelijkgeschakeld met het OV-tarief. Hiermee wordt bereikt dat inwoners gebruik maken van het OV als dat ook passend is. Nu is de regiotaxi nog goedkoper dan het OV. De gemeente zal inwoners met lopende voorzieningen die door de maatregelen rechtstreeks worden geraakt actief benaderen.

Besluit

De VR adviseert tot agendering als A-stuk.

Het college stelt voor conform de eerder ontvangen raadsinformatiebrief van 2 november hierover hem toestemming te verlenen om in te stemmen met het toevoegen van een tweede module aan de MGR. Die toestemming kunt u alleen onthouden als er sprake is van strijd met de wet of strijd met het algemeen belang. Van beide is geen sprake.
Indien u instemt met de toevoeging van de tweede module dan kunnen de gemeenten uit Midden-Limburg toetreden op het gebied van beschermd wonen.

Besluit

De VR adviseert tot agendering als A-stuk.

Het college stelt voor in te stemmen met het in de regio afgestemde subsidieplafond voor de subsidieregeling Investeringsagenda op € 8.541.182 (dat is namelijk de maximale provinciale en regionale bijdrage voor de eerste envelop Investeringsagenda).

Besluit

De VR adviseert tot agendering als A-stuk.

Het college verzoekt u in te stemmen met de begrotingswijziging die de extra middelen die vanwege het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het takenpakket publieke gezondheid (onder meer de vaccinatieprogramma's meningokokken 14-jarigen en HPV voor mannen en het delen van gegevens met het RIVM) beschikbaar te stellen. Het gaat voor Gennep in totaal om € 4.045 voor 2021 en € 7.733 voor 2022, die al beschikbaar zijn gesteld bij de mei- en septembercirculaires van dit jaar.

Besluit

De VR adviseert tot agendering als A-stuk.

Traditiegetrouw besluit u in december over de belastingtarieven voor het volgende jaar. Het college adviseert u in te stemmen met de diverse verordeningen waarin de tarieven zijn aangepast of ongewijzigd gebleven conform eerdere besluitvorming. De legestarieven stijgen op onderdelen, maar de tarieven voor afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolheffing en eenmalig rioolaansluitrecht blijven gelijk.

Bijlagen

Besluit

De VR adviseert tot agendering als A-stuk.

Het auditcomité verzoekt u in te stemmen met het voor de boekjaren 2022-2025 gunnen van de accountantsdiensten aan Astrium Overheidsaccountants. In de aanbesteding, die is georganiseerd door uw auditcomité, is er uiteindelijk maar één accountant geweest die een offerte heeft ingediend en aan de voorwaarden voldeed. Het comité is zeer tevreden met deze kandidaat. De marktomstandigheden en zeker ook personeelstekorten bij de accountants maakten dat andere bureaus zich alsnog terugtrokken.

Besluit

De VR adviseert tot agendering als A-stuk.